KBB-Forum 2005 , Cilt 4, Sayı 2

COBLATİON TONSİLLEKTOMİNİN ORTA KULAK BASINCI ÜZERİNE ETKİSİ

Utku KUBİLAY, MD; OZAN Seymen SEZEN, MD; Murat KOC, MD; Temel COSKUNER, MD; Seref UNVER,MD
Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi, 1.KBB Kliniği, İstanbul, Türkiye Amaç: Coblation ve soğuk bıçak tonsillektominin erken postoperatif dönemde orta kulak basınçına etkilerinin araştırılması.

Yöntem ve Gereç: Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. KBB Kliniğinde tonsillektomi yapılmak üzere yatan hastalardan randomize olarak 13’ er kişilik iki grup oluşturuldu. Bu iki grup hastaya coblation ve soğuk bıçak teknikleri ile tonsillektomi uygulandı. ki farklı yöntemle tonsillektomi yapılan hastalarda postoperatif dönemde orta kulak basınç değişimleri 7 gün boyunca timpanometrik olarak incelendi.

Bulgular: Coblation tonsillektomi yapılan grupda timpanogram değerlerinin ortalaması soğuk bıçak tonsillerktomi yapılan grubun timpanogram değerlerinin ortalamasından daha negatif değerlerde bulunmasına rağmen istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmedi.

Sonuç: Coblation plasma cerrahi sisteminin soğuk bıçak tonsillektomiye kıyasla postoreratif orta kulak basıncı üzerine olumsuz etkisi görülmedi. Anahtar Kelimeler : Coblation tonsillektomi, soğuk bıçak tonsillektomi, orta kulak basıncı