KBB-Forum 2002 , Cilt 1, Sayı 2

SUPRAGLOTTİK HORİZONTAL LARENJEKTOMİDE SUBPERİKONDRİAL DİSEKSİYON YAKLAŞIMI

Dr. Sinan KOCATÜRK, Dr. Ünsal ERKAM
SSK Ankara Eğitim Hastanesi, II. KBB Kliniği, Ankara, Türkiye Supraglottik horizontal larenjektomi (SHL) operasyonlarından sonra lokal nükslerin sık görüldüğü yerler alt cerrahi sınırda değerlendirilmesi zor olan anterior komissür ve ventriküle uyan paraglottik bölge ile, üst cerrahi sınırda farenks ve dil köküdür. Bu makalede SHL’nin bir aşaması olarak subperikondrial diseksiyon yaklaşımıyla opere edilmiş 8 hastada uygulanan cerrahi yöntem tarif edilmiş ve tekniğin güvenli alt cerrahi sınırlara ulaşmada sağladığı faydalar ile fonksiyonel sonuçları değerlendirilmiştir. Bu yaklaşımla opere edilen hastalarda ortalama dekanülasyon süresi 18 gün, beslenme sondasının ortalama çekilme süresi 17 gün bulunmuştur. Yöntemin uygulandığı hastalarda ortalama 11 aylık takipleri sırasında lokal nüks ile karşılaşılmamıştır. Subperikondrial diseksiyon yaklaşımının, SHL için kritik bölgeler olan anterior komissür ve paraglottik bölgeye direkt görüş ile ulaşılabilmesi, şüphelenilen durumlarda bu bölgelerden alınacak frozen incelemesi ile alt cerrahi sınır rekürrenslerinin azaltılabilmesi, cerrahi sınırlarda gerekli olan 3-4 mm’lik güvenlik sınırının sağlanması ve doğru horizontal planda tiroid kıkırdak ve intralarengeal yumuşak doku kesisi yapılabilmesi avantajlarına sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Anahtar Kelimeler : supraglottik horizontal larenjektomi, subperikondrial yaklaşım, fonksiyonel sonuçlar