KBB-Forum 2004 , Cilt 3, Sayı 3

ENDOSKOPİK ENDONAZAL DAKRİOSİSTORİNOSTOMİ SONUÇLARIMIZ

Dr. Ebru TAŞ1, Dr. Mesut DOĞAN2, Dr. Yusuf EREN1, Dr. Şükran VURAL1, Dr. Ali Okan GÜRSEL1
1Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB, İstanbul, Türkiye
2Avusturya St George Hospital, KBB, İstanbul, Türkiye
Eksternal dakriosistorinostomi (ExDSR) 1904’de Toti (1) tarafından tanımlanıp daha sonra Dupuy-Dutemps ve Bourget (2) tarafından modifiye edildiğinden beri lakrimal kanal tıkanıklıklarının tedavisinde temel ameliyat şekli olmuştur. İntranazal dakriosistorinostomi ise Caldwell (3) tarafından 1893’de tanımlanmasına rağmen ancak son yıllarda endoskopların burun içi kullanımının yaygınlaşması ile popülarite kazanmıştır.

Amaç: Bu çalışmada kronik dakriosistit nedeni ile endoskopik endonazal dakriosistorinostomi ve silikon tüp entübasyonu uygulanan 32 hastanın postoperatif sonuçlarını değerlendirdik.

Hastalar ve Yöntem: Çalışmaya 32 hasta alındı. Hastaların 22’si (%69) kadın, 10’u (%31) erkek olup, yaşları 8-67 arasında (ortalama 43,3) değişmekteydi. Opere edilen hastaları 6- 60 ay takip ederek başarı oranını ve komplikasyonları tespit ettik.

Bulgular: Primer cerrahi sonrası altı aylık takipten sonra başarı oranı %87 (28/32), iken revizyon cerrahi sonrası bu oranın %96’ya (31/32) çıktığını gördük.

Sonuç: Bu çalışmanın sonunda EEDSR’nin hastalar tarafından iyi tolere edilebilen, dışarıdan görülebilir insizyon skarına neden olmadığı için kozmetik açıdan tercih edilen, travma potansiyelinin minimal ve başarı oranının yüksek olduğu fonksiyonel bir operasyon olduğu kanısına vardık. Anahtar Kelimeler : Endoscopic endonasal dacryocystorhinostomy, chronic dacryocystitis