KBB-Forum 2022 , Cilt 21, Sayı 2

BENİGN SİNONAZAL KİTLELERDE ENDONAZAL ENDOSKOPİK EKSİZYONUN ETKİNLİĞİ

Dr. Hazan BASAK, Dr. Suha BETON, Dr. Tarık Babür KÜÇÜK, Dr. İrfan YORULMAZ, Dr. Cem MECO
1Ankara Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Ankara, Türkiye Giriş: Günümüzde gelişen teknoloji ile sinonazal hastalıkların tedavisinde endoskoplar yaygın kullanılmaktadır. Endoskopik sinüs cerrahisi sayesinde edinilen bu tecrübeler sayesinde cerrahlar sinonazal tümörlerde de minimal invaziv yaklaşımları kullanmaya başlamıştır. Bu çalışmada amaç benign sinonazal kitlelerde endonazal endoskopik eksizyonun etkinliğini ve güvenirliğini navigasyon kullanımı olmayan vakalarda araştırmaktır.

Gereç Yöntem:Ankara Üniversitesi Çalışmamızda Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı'nda yedi yıl süre ile endonazal endoskopik yolla benign sinonazal tümör rezeksiyonu yapılan ameliyat esnasında navigasyon kullanılmamış hastalar dahil edilmiştir. Hastaların demografik bilgileri, semptomları, bulguları, şikayetlerinin süresi, radyolojik ve ameliyat bulguları, histopatolojik sonuçları incelendi.

Bulgular: Çalışmaya 165 hasta dahil edildi. Juvenil nazofarengeal anjiofibrom grubunda 12 hasta (%92,4) primer vaka, 1 hasta (%7,6) ise sekonder vakaydı, postopertif nüks izlenmedi. Imverted papilloma grubuna bakıldığında 10 hasta (19,6 %) sekonder vaka iken 41 hasta (%80,3) primer vakalaydı . İki (%3.9) hastada rekürrens izlendi. Patoloji sonuçlarında 2(%3,9)'sinde displazi , 1(%1,9)'inde yüksek mitotik aktivite, 2(%3,9)'sinde ise malign transformasyon saptandı. Fibroosseöz lezyon grubu içinde 55 ( %94,8)'i primer, 3 ( %5,2) 'ü ise sekonder vakaydı. Operasyon esnasında 3(%5,1) hastada beyin omurilik sıvısı (BOS) gelişi, postoperatif dönemde 6 (%33,3) vakada revizyon frontal sinus cerrahisi uygulandı. Diğer benign sinonazal tümör grubunda ise 15 meningoensefalosel,13 hemanjioma, 5 schwannoma, 5 menenjioma, 2 inflamatuvar myofibroblastik tümör ve 1 leiomyom, kondrom ve germ hücreli tümör eksizyonu değerlendirildi.

Sonuç: Endonazal endoskopik yaklaşım benign sinonazal tümör cerrahisinde ortaya çıkabilecek intraoperatif riskler nedeniyle bölge anatomisine hakim deneyimli cerrahlar tarafından uygulanmalıdır.Yaklaşım için hasta seçimi ve navigasyon cerrahi tecrübe, histopatolojik tanı, tümör yerleşim ve yayılımına göre hasta özelinde değerlendirilmelidir. Anahtar Kelimeler : Sinonazal tümör, Benign tümör, Endonazal endoskopik yaklaşım,İnverted papilloma, Fibroosseöz lezyon