KBB-Forum 2022 , Cilt 21, Sayı 2

NORMAL İŞİTEN YETİŞKİNLERDE TİPTRODE ELEKTROT ELEKTOKOKLEOGRAFİ YANITLARI

Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer BAL1, Odyolog Nida TAS1, Öğr. Gör. Meliha BAŞÖZ1, Dr. Öğr. Üyesi Özge GEDİK1
1Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Odyoloji, İstanbul, Türkiye Giriş: Elektrokokleografi, akustik uyaranlara yanıt olarak koklea ve akustik sinirde oluşan elektriksel aktivitenin ölçümüdür. Elektrokokleografi bileşenlerinin uyaran ve katılımcının özelliklerine bağlı olarak değiştiği bilinmektedir. Literatürde Türk toplumunda tiptrode elektrotlar ile kaydedilen elektrokokleografi sonuçlarını inceleyen yeterli sayıda çalışma bulunmamaktadır. Bu sebeple çalışmamızda normal işiten bireylerde tiptrode elektrot ile kaydedilen elektrokokleografi değişkenlerinin yaş ve değerlendirilen kulakla ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem ve Gereçler: 2016-2021 yılları arasında yapılan retrospektif çalışmaya işitsel ve vestibüler şikayeti olmayan 21-30 yaş arası 26 genç yetişkin, 30-51 yaş arası 20 orta yetişkin dahil edilmiştir. Katılımcılara 90 dB nHL şiddetinde klik uyaran ile 11.3/sn ratede elektrokokleografi testi yapılmıştır.

Bulgular: Orta yetişkin grubun SP/AP alan oranı anlamlı derecede yüksek elde edilmiştir. Katılımcıların sonuçları sağ ve sol kulak olarak karşılaştırıldığında sağ kulakta AP durasyonu anlamlı derecede uzun elde edilmiştir. AP latanslarının yaş ile korele uzadığı gözlenmiştir.

Sonuçlar: Ülkemizde elektrokokleografi çalışmalarının eksikliği göz önüne alındığında, elektrokokleografinin rutin klinik değerlendirilmeye dahil edilebilmesi için uygulama kolaylığı sağlayan tiptrode elektrot kullanımına özgü normatif verilerin oluşturulması ve benzeri çalışmaların arttırılması önerilmiştir. Anahtar Kelimeler : Elektrokokleografi, tiptrode elektrot, yaş