KBB-Forum 2021 , Cilt 20, Sayı 2

KRONİK OTİTİS MEDİANIN HEMATOLOJİK PARAMETRELERE ETKİSİ

Dr. Seyit Mehmet CEYLAN1, Dr. Tuğba Aslan DÜNDAR1, Dr. Vehip BEYAZGÜN1, Dr. İbrahim PALAOĞLU1
1Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz, İstanbul, Türkiye Amaç: Bu çalışmanın amacı kronik otit cerrahisi yapılan hastalarda orta kulaktaki patolojik durumların hematolojik parametrelerle ilişkisini incelemektir.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmada Ocak 2017- Aralık 2020 tarihleri arasında kronik otit cerrahisi yapılan 82 hasta ve 20 sağlıklı kontrol grubu retrospektif olarak incelendi. Hastalar intraoperatif bulgularına göre kolesteatomalı kronik otitis media (KOM), aktif KOM ve inaktif KOM olmak üzere 3 gruba ayrıldı. Hematolojik parametreler açısından 3 grup ve kontrol grubu karşılaştırıldı.

Bulgular: Hastaların 23'ünün kolesteatomalı KOM, 34'ünün aktif KOM ve 25'inin inaktif KOM olduğu görüldü. Red cell distribution with (RDW) ve platelet crit (PCT) değerleri KOM hastalarında kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklıydı. (p<0.05). Mean platelet volüm (MPV) inaktif KOM grubunda diğer gruplara göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha düşüktü(p<0.05).

Sonuç: Kronik otit RDW değerlerinde artışa ve PCT değerlerinde düşüşe neden olmaktadır. Ancak bu etkiler kolesteatomalı KOM, aktif KOM ve inaktif KOM gruplarına spesifik farklılıklar göstermemektedir. Anahtar Kelimeler : RDW, PCT, kronik otitis media, kolesteatoma