KBB-Forum 2021 , Cilt 20, Sayı 2

POSTORİKÜLER İNSİZYONUN AURİKÜLA PROTRÜZYONU ÜZERİNE ETKİSİ: 1 YILLIK DENEYİM

Ahmet DOBLAN 1, MD; Ahmet YÜKKALDIRAN 2, MD; Burak ERDEN 3, MD;
1SBÜ Mehmet Akif Inan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz, Şanlıurfa, Turkey
2Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz, Şanlıurfa, Turkey
3Mersin Şehir Hastanesi, Kulak Burun Boğaz, Mersin, Turkey
Amaç: Bu çalışmada postauriküler kesi ile kulak cerrahisi yapılan hastaların kulak kepçesinin (üst, orta ve alt nokta olmak üzere üç farklı seviyede) aynı hastaların sağlıklı kulakları ile karşılaştırılıp anlamlı bir değişiklik gösterip göstermediğini belirlemeyi amaçladık.

Yöntemler: Haziran 2019-Haziran 2020 tarihleri arasında Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği'nde herhangi bir kulak cerrahisi için retroauriküler / postauriküler kesi yapılan tüm hastalar çalışmaya dahil edildi. Kulak kepçesi ile mastoid deri arasındaki en uzun mesafe üst, orta ve alt noktalardan milimetre olarak kaydedildi. Her üç ölçüm de ameliyat sonrası 3. ayda hem ameliyatlı hem de ameliyatsız kulakta yapıldı.

Bulgular: Çalışmada değerlendirilen 61 hastanın %52,5'i erkek (n = 32) ve%47,5'i kadındı (n = 29). Hastaların ortalama yaşı 43,15 ± 9,98 yıldı. Hastaların ameliyatlı ve ameliyatsız kulaklarının ortalama mesafeleri şu şekildeydi: üst: 11,10 ± 3,17 / 11,79 ± 1,99, orta: 15,02 ± 4,19 / 15,82 ± 2,62, alt: 14,34 ± 4,71 / 15,38 ± 3,31 mm. Ameliyatlı ve ameliyatsız kulakların üst, orta ve alt kısımdaki ölçümleri benzerdi (p> 0.05).

Sonuç: Bulgularımız, hastaların ameliyatlı ve ameliyatsız kulakları arasında kulak kepçesinin protrüzyonu açısından farklılık olmadığını göstermektedir. Gelecekteki çalışmalarda, preoperatif ölçümler yapmak ve bu sonuçları postoperatif değerlerle karşılaştırmak faydalı olabilir. Anahtar Kelimeler : Kulak Cerrahisi, Kepçe Kulak, Kulak Kepçesi, Postaurikular Kesi, Retroauriküler İnsizyon