KBB-Forum 2021 , Cilt 20, Sayı 2

TİNNİTUSLU HASTALARDA ANKSİYETE VE DEPRESYON SIKLIĞININ ARAŞTIRILMASI

Süleyman ERDOĞDU 1, MD; Nasibe ÜNSALAN 2, MD;
1Istanbul Haydarpasa Numune Training and Research Hospital, KBB, İstanbul, Turkey
2Beykoz Devlet Hastanesi, Psikiyatri, İstanbul, Turkey
Çalışmamızda kulak çınlaması nedeniyle başvuran ve subjektif tinnitus tanısı konan Hastaların anksiyete ve depresyon seviyeleri ile, kontrol hastaların depresyon ve anksiyete seviyelerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.Bu amaçla, İdyopatik tinnitusu olan 51 hasta ile tinnitusu olmayan 51 hasta ve gönüllülere sosyodemografik bilgi formu doldurmaları istendi. Ardından Tinnitus Engellilik Anketi (TEA), Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ) ve Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) uygulandı.Sonuçları karşılaştırıldı ve istatistik olarak yorumları yapıldı. Sonuçta,İdyopatik tinnituslu kişiler ile kontrol grubundakiler karşılaştırıldığında,BDÖ ile BAÖ arasında istatistiksel olarak anlamlılık saptandı (p=0.000; p=0,006). Hasta grubun 8 adetinde hafif depresyon skoru vardı.6 hastada orta depresyon,3 hastada şiddetli depresyon skorları vardı.13 hastada hafif,7 tanesinde orta,4 tanesinde şiddetli anksiyete skoru vardı.Kontrol grubunda ise, 3 hafif depresyon,3 orta depresyon,2 şiddetli depresyon vardı.Anksiyete skorları: 9unda hafif,2 sinde orta,2 sinde şiddetli anksiyete vardı.TEA ile BDÖ ve BAÖ arasında istatistiki anlamlılık vardı (p=0.000;p=0.000). İdiyopatik tinnitusu olan hastalara anksiyete ve depresyon eşlik edebilir. Depresyon ve anksiyete gibi emosyonel faktörlerin varlığı, tinnitusu olan hastalarda kötü prognoz göstergesi olarak kabul edilebilir. Tinnitusu olan hastalarda multidisipliner bir yaklaşımın uygulanması ile tinnitus ve psikiyatrik sorunların birlikte değerlendirilmelidir. Anahtar Kelimeler : Tinnitus, anksiyete, depresyon, epidemiyoloji