KBB-Forum 2021 , Cilt 20, Sayı 2

KRONİK RİNOSİNÜZİT NEDENİYLE ENDOSKOPİK CERRAHİ UYGULANAN HASTALARDA RUTİN HİSTOPATOLOJİK İNCELEME ANLAMLI MI?

Dr. Hazan BASAK1, Dr. Mitat S. BOZHOYÜK1, Dr. Levent YÜCEL2, Dr. Seçil AKYILDIZ1, Dr. Süha BETON1
1Ankara Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları A.B.D., Ankara, Türkiye
2Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Ankara, Türkiye
Amaç: Bu çalışmada amacımız bilateral polipli veya polipsiz kronik rinosinüzit (KRS) ön tanısı ile endoskopik sinüs cerrahisi (ESC) uygulanan hastaların preoperatif endoskopik muayeneleri ile radyolojik bulgularını değerlendirilerek karar verilen ön tanıların postoperatif histopatolojik sonuçlarla korelasyonuna bakmak ve bu grup hastalarda rutin histopatolojik incelemelerin gerekliliğini saptamaktır.

Yöntem: Muayene ve görüntülemeler sonucu polipli/polipsiz kronik rinosinüzit ön tanısı şle 2015-2020 yılları arasında endoskopik sinüs cerrahisi yapılmış olan hastalar dahil edildi. Hastaların demografik özellikleri, preoperatif endoskopik muayene bulguları, radyolojik görüntüleme bulguları, intraoperatif bulguları ve postoperatif histopatolojik sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 299 hasta dahil edildi. 145'ine tek taraflı, 154'üne çift taraflı ESC uygulandı. Çift taraflı ESC uygulanan 154 hastada histopatolojik incelemede 84 (%54,6) hastada nazal polipli KRS 68 (%44,2) hastada nazal polipsiz KRS , 1 hastada antrokoanal polip(AKP) ve 1 hastada mantar enfeksiyonu saptandı. Tek taraflı ESC uygulanan 145 hastanın ameliyat sonrası histopatolojik sonuçları incelendiğinde; 84 (%57,9) hastada nazal polipsiz KRS, 34 (%23,6) hastada nazal polipli KRS , 15 (%10,3) hastada AKP olduğu izlendi. Yine tek taraflı ESC uygulanan 3 hastada inverted papilloma, 2 hastada karsinoma insitu, 1 hastada ise metaplazi saptandı. Çift taraflı ESC uygulanan hastaların hiç birinde sinonazal tümör saptanmadı.

Sonuç: Detaylı muayene ve radyolojik tetkikler ile büyük oranda sinonazal tümörler paranazal sinüs patolojilerinde dışlanabilmektedir. Sadece displazi gibi malignite öncülü olabilecek mukozal lezyonlar KRS tarafından maskelenebilmekte ve bu da erken tanı ve tedavi başarısını azaltmaktadır. Ancak çalışmamızda bu erken evre lezyonlarn varlığı sadece tek taraflı patolojilerde ve düşük oranda(insidental) bulunmuştur. Bu da özellikle çift taraflı ESC sonrası rutin histopatolojik incelemenin gerekliliğini tartışılır hale getirmektedir. Anahtar Kelimeler : Kronik Rinosinüzit, Endoskopik Sinüs Cerrahisi, Paranazal Sinüs Tümör