KBB-Forum 2021 , Cilt 20, Sayı 2

BİRİNCİ BASAMAK TEDAVİ HİZMETLERİNDE AKUT BAKTERİYEL TONSİLİT VE VİRAL ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU TANI VE TEDAVİ ÖLÇÜTLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Dr. Mustafa Cenk ECEVİT1, Dr. Nuran ÖZÇİFTÇİ1, Dr. Ece MERSİN1, Dr. Sebla KIBRIS1, Dr. Gül Fadime SALMAN1, Dr. Duygu ATALI1
1Dokuz Eylül Üniversitesi, KBB AD, İzmir, Türkiye Amaç: Bu çalışmada temel sağlık hizmetleri yürütmekte olan hekimlerin akut bakteriyel tonsillit (ABT) ve viral üst solunum yolu enfeksiyonu (ÜSYE) değerlendirme ölçütlerine günlük uygulamalarında ne oranda önemli olduğu belirlenmesi amaçlandı.

Gereçler ve Yöntem: Bu çalışma yüz yüze anket yöntemi ile Nisan 2010-Mayıs 2010 tarihleri arasında yapıldı. Önceden belirlenen ABT patogenez, tanı ve tedavi ölçütleri ile ilgili soruları 1-5 arasında derecelendirilerek yanıtlamaları istendi. Ayrıca Hekimlerin demografik ve lisans eğitim bilgileri, günlük gördükleri hasta sayısı, ABT viral ÜSYE tanısı konan hasta sayısı ve aile hekimi olup olmadıkları sorgulandı.

Bulgular: Çalışma sırasında il merkezinde 21 Aile Sağlık merkezi veya Toplum Sağlık Merkezinde 91 Hekim ziyareti gerçekleştirildi. Anketi yanıtlamayı 66 hekim kabul etti. Anketi yanıtlayanların cinsiyet dağılımı % 62,1 erkek, % 37,9 kadın, yaş ortalaması 45,97±5,1 yıl olarak saptandı. Hekimlik süresi 21,26±5 yıl, % 52,2 aile hekimi ve % 47,8 pratisyen olduğu saptandı. Tanı koymada öykü (% 69,7) ve kültür (%86,4) en çok önem veirlen tanı ölçütü olduğu ifade edildi. Antibiyotiklerden, Amox-clu (%87,9), peroral penislin (%69,7) ve parenteral pensilin (%42,4) oranında tercih edildiği saptandı.

Sonuçlar: Ziyaret edilen hekimlerin % 72,5' i anketi yanıtlamayı kabul etti. Yapılan anket sonucunda Temel sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde görev alan Pratisyen ve Aile Hekimlerinin Akut bakteriyel tonsillit ve viral ÜSYE değerlendirme ölçütlerinin çoğunlukla güncel rehberlerle uyumlu olduğu saptandı. Ancak Centor Skorlaması tanı ölçütlerinin tam olarak benimsenmediği hatta çok az oranda tam olarak benimsendiği saptandı. Mezuniyet sonrası eğitim kapsamında akut tonsillit ve viral ÜSYE tanı ve tedavi eğitimlerinin yer almasının yararlı olacağı düşünüldü. Anahtar Kelimeler : Tonsillit, farenjit, solunum yolu enfeksiyonları, tıp eğitmi, Sürekli tıp eğitimi