KBB-Forum 2021 , Cilt 20, Sayı 1

KAUDAL SEPTAL KIRIKLARDA ETMOİD KEMİK PERPENDİKÜLER LAMİNA SPLİNTİNİN FONKSİYONEL SONUÇLARI

Dr. A Emre ILHAN1, Dr. Dilara Tutuncu YAVUZ2
1Rinocenter, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, Istanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, Istanbul, Türkiye
Amaç: Septorinoplasti ameliyatı hem estetik hem de fonksiyonel problemleri çözmeyi amaçlayan en sık yapılan yüz estetik girişimidir. Septorinoplastide özellikle septal eğriliklerin tedavisi fonksiyonel başarıyı etkileyen en önemli basamaktır. Septal eğriliklerin tedavisinde literatürde skorlama, kıkırdak ve kemik greft ile splintleme gibi çeşitli cerrahi teknikler önerilmiştir. Bu çalışmada kaudal septal eğriliği olan hastalarda septorinoplasti sırasında bu eğriliğin tedavisinde etmoid kemik perpendiküler lamina splinti kullanılan hastaların postoperatif fonksiyonel sonuçlarını NOSE anketi ile ortaya koymayı amaçladık.

Materyal - Metod: Retrospektif bu çalışmaya kaudal septal deviasyonu ve kırığı olan 25 hasta dahil edildi. Olguların operasyondan bir hafta önce ve operasyondan bir yıl sonra uygulanan NOSE anketinin sonuçları istatistiki olarak değerlendirildi.

Bulgular: NOSE ölçeğinde yer alan tüm skorlarda ameliyat sonrası istatistiksel olarak önemli derecede düşüş izlendi. Tüm hastalarda ameliyat öncesi toplam NOSE skoru ortalaması 16,84 ± 2,39 (12 - 20) olarak bulunurken ameliyat sonrası toplam NOSE skoru ortalaması 3,96 ± 1,81 (1 - 8) olarak bulundu (p<0,001).

Sonuç: Etmoid lamina düz bir septumun elde edilmesi için kıkırdak greftin yetersiz miktarda olduğu veya kıkırdak greftlerin deviasyona gerekli direnci gösteremediği durumlarda hem operasyon sahasından kolaylıkla elde edilebilmesi, hem deviasyona karşı yeterli direnç sağlaması, hem de kolay işlenebilir olması ile iyi bir greft alternatifidir. Anahtar Kelimeler : Septorinoplasti, Kaudal septal deviasyon, Etmoid kemik perpendiküler lamina