KBB-Forum 2020 , Cilt 19, Sayı 4

OKLÜZYON ETKİSİNİN KEMİK YOLU EŞİK DEĞERLERİ VE TİMPANOMETRİK DEĞERLERLE İNCELENMESİ

Ody. Beyza EKŞİ1, Prof.Dr. Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU2
1İstanbul Aydın üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Odyoloji, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Medipol Üniversitesi, Odyoloji, İstanbul, Türkiye
Giriş: Kemik yolu eşiklerinin maskelemesinde oklüzyon etkisinin rolü büyüktür ve maske başlangıç seviyesinin belirlenmesinde kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı oklüzyon etkisinin değişimleri incelenerek ve bu değişime sebep olan faktörlerin araştırılmasıdır.

Gereç - Yöntem: Çalışmanın katılımcıları işitme eşikleri normal sınırlar içinde olan, normal otoskopik muayene ve normal timpanograma sahip 17-25 yaş arası 12 kadın ve 12 erkekten oluşmaktadır. Saf ses odyometre testi ile farklı frekanslarda (250-4000 Hz) testler uygulanıp, supra-aural kulaklıkla (SAK), yüzeyel ve derin yerleşimli köpük tıkaç ile, + 300 daPa'da kulağa uygulanan basınç etkisiyle oklüzyon etkisinin değişimleri incelenmiştir. Tüm yapılan ölçümlerde Interacoustic AC40 hibrit odyometre, TDH-39 supra-aural kulaklık, ER3-14A insert kulaklık (İK), kemik vibratör olarak Radioear B-71 BC osilatörü ve Titan ABRIS akustik admittansmetre kullanılmıştır.

Bulgular: Oklüzyon etkisi'nin (OE) büyüklüğünün, kullanılan tıkaç ile timpanik membran arasındaki sıkışmış hava hacmine bağlı olduğu tespit edilmiştir. (p<0,05) Çalışmamızda, +300 daPa basınçta timpanik membran hareketi kısıtlandığında oklüzyon etkisinin ortaya çıkmadığı görülüp osseotimpanik kemik iletim teorisinin oklüzyonda etkili olduğu bulunmuştur.(p>0,05) Kemik iletim teorilerinden biri olan osseotimpanik kemik iletim teorisinin oklüzyona olan etkileri araştırmaya değer bulunmuştur.

Sonuç: Çalışmada kulak yoluna basınç uygulanıp (+300 daPa) yapılan test sonuçlarında oklüzyon etki değeri bulunamamıştır. Timpanik membran hareketinde kısıtlamaya bağlı olarak osseotimpanik teori ile uyumlu olacak şekilde eşiklerde eksi yönlü düşüş olabilmektedir. Buna bağlı olarak maskeleme ikilemi yaşanan durumların çözümü için hastalara dış kulak kanalından basınç uygulayabilecek özellikte insert kulaklıkların geliştirilmesi sağlanabilir. Anahtar Kelimeler : Kemik Yolu Eşik Ölçümü; Maskeleme; Oklüzyon Etkisi