KBB-Forum 2020 , Cilt 19, Sayı 4

TEK TARAF TOTAL İŞİTME KAYBI OLAN HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: RETROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA

Dr. Yuce İSLAMOGLU1, Dr. Burak CELİK2, Dr. Gülin Gökçen KESİCİ1, Dr. Elif ELİBOL1, Dr. Mehmet Ali BABADEMEZ2
1Ankara Şehir Hastanesi, KBB ABD, Ankara, Türkiye
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, KBB ABD, Ankara, Türkiye
Amaç: Tek taraflı total işitme kaybı günlük KBB pratiğinde sık görülen klinik bir durumdur. Diğer kulağın işitmesinde bağımsız olarak tek kulakta hiç işitme olmaması ya da çok az işitme olma durumudur. Ülkemizde erkeklerde askerlik görevini icrada engel bir durumdur. Engellilik heyet müracaatlarında diğer kulağın normal işitmesi durumda %12 toplam vücut engel oranı vermektedir. Ani işitme kaybı gelişen hastaların çok az bir kısmı tek taraflı total işitme kaybına uğramakta olup, bu grup hasta tedaviye en dirençli gruptur.

Materyal ve Metot: Çalışma 283 hastanın retrospektif verilerinin değerlendirilmesi ile yapılmıştır.

Bulgular: Etyolojiler açısından en büyük grubu sebebi bilinmeyen işitme kayıpları oluşturmaktadır. Etyolojisi bilinen en sık sebep çocukluk çağında geçirilmiş ateşli enfeksiyon olup anamnez derinleştirildiğinde kabakulak en sık enfeksiyöz sebep olarak tespit edilmiştir. Kabakulak aşısının ülkemizde rutin aşı takvimine girmesinin bu sebeple önemlidir. Diğer sebepler arasında kronik otit, travma, köşe tümörü, radyonekroz, demyelinizasyon ve serebrovasküler hastalık gibi olan hastalıklar radyolojik tetkikler ile tanı konulabilen ve değerlendirilebilen sebeplerdir.

Sonuç: Tek taraflı total işitme kaybında anamnez ve radyolojik tetkik etyolojiyi aydınlatmada çok önemli rol oynamaktadır. Multidisipliner yaklaşım gerektirebilecek sebepleri olan tek taraflı total işitme kaybı ayrıca önemli bir halk sağlığı problemidir. Anahtar Kelimeler : Tek taraflı total işitme kaybı, tek taraflı sağırlık, etiyoloji tek taraflı sağırlık