KBB-Forum 2020 , Cilt 19, Sayı 4

TÜKÜRÜK BEZİ PATOLOJİLERİNDE İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİNİN HİSTOPATOLOJİK KORELASYONU

Dr. Serkan CAYIR1, Dr. Serkan KAYABASI1
1Aksaray Ünv. Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Otolaryngology, Aksaray, Türkiye Amaç: Tükürük bezi kitlelerinde ameliyat öncesi tedavi planlamasında sık kullanılan bir yöntem olan ince iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB) işleminin güvenilirliğini araştırmak ve tanısal değerini değerlendirmektir.

Yöntem: 2015-2020 yılları arasında kliniğimizde tükürük bezi kitlesi nedeniyle opere edilmiş olan 88 hastanın dosyası retrospektif olarak incelendi. Vakaların ameliyat öncesi ultrason (USG) eşliğinde yapılmış olan İİAB sonuçları ile ameliyat sonrası histopatolojik sonuçları karşılaştırılarak analiz edildi. Bu analiz sonucunda İİAB işlemin sensitivitesi, spesifitesi, pozitif prediktif değeri, negatif prediktif değeri ve doğruluk oranı saptandı.

Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 53,8 yıl idi ve 43 kadın ve 45 erkek hastanın tükürük bezi kitlesi nedeniyle opere edildiği saptandı. Kitlelerin 51'i parotis bezinde, 32'si submandibuler bezde ve 5'i ise minör tükürük bezlerinde idi. İİAB sonuçları incelendiğinde malign olarak en sık skuamöz hücreli karsinom görülürken ve benign olarak ise en sık pleomorfik adenom saptandı. Tükürük bezi kitlelerinde İİAB'nin sensitivitesi %80, spesifitesi %93,2, pozitif prediktif değeri %81,8, negatif prediktif değeri %96,3 ve doğruluk oranı %89,8 idi. İİAB sonucu şüpheli olarak bildirilen vakaların %40'ının histopatolojik olarak malignite ile ilişkili olduğu görüldü.

Sonuç: Tükürük bezi kitlelerinde İİAB yüksek sensitivite ve spesifiteye sahip, güvenilir bir yöntemdir. İİAB sonucu şüpheli olarak raporlanan kitlelerin malign olma olasılığı yüksek olup bu vakalarda klinisyenlerin tedavi planlamasında daha dikkatli olmaları gerekmektedir. Anahtar Kelimeler : Tükürük bezi kitleleri, ince iğne aspirasyon biyopsisi, tümör, sensitivite, spesifite