KBB-Forum 2020 , Cilt 19, Sayı 2

TANI KRİTERİ İLE UYUMSUZ ANİ İŞİTME KAYBI

Mehmet Emre SİVRİCE 1, MD; Hasan YASAN 1, MD; Erdogan OKUR 1, MD; Mustafa TUZ 1, MD; Yusuf Cagdas KUMBUL 1, MD; Bekir 1, BUYUKCELIK
1Süleyman Demirel Üniversitesi, KBB, Isparta, Turkey Amaç: Ani işitme kaybı tanımı literatürde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte klinik pratikte bu tanımı karşılamayan birçok hasta mevcuttur. Çalışmamızda bu sınıflandırılmamış hastaların sistemik steroid tedavisine yanıtını ve klinik özelliklerini incelemeyi amaçladık. Ayrıca bu hastaları literatürdeki tanıma uyumlu hastalarla kıyaslamayı hedefledik.

Yöntem: Akut gelişen işitme kaybı olan ancak literatürdeki ani işitme kaybı kriterini karşılamayan 35 hasta incelendi. Tedavi öncesi ve sonrası odyometrik incelemeleri istatistiksel olarak incelendikten sonra iki grup oluşturuldu. Üçten az frekansta işitme kaybı olan hastalar grup bire, ardışık üç veya daha fazla frekansta kaybı olup kayıplarının ortalaması 30 desibelin altında kalanlar grup ikiye dahil edildi.

Bulgular: Tüm hastaların tüm işitme freakanslarında tedavi öncesi ve sonrası arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı. (p=0.000, p=0.001, p=0.001, p=0.005, p=0.000, sırayla). İki grup arasında yaş, cinsiyet, etkilenen taraf, hipertansiyon, diyabet, tinnitus, vertigo, hiperlipidemi ve iyileşme oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı.

Sonuç: Akut gelis?en is?itme kaybı olan ancak literatürdeki ani işitme kaybı tanımını kars?ılamayan hastalar yaygındır. Çalışmamızda sistemik steroid tedavisinin bu hastaların tedavisinde etkili olabileceğini gözlemledik. Anahtar Kelimeler : Ani sensörinöral işitme kaybı, tanı kriteri, guideline, sistemik steroid tedavisi