KBB-Forum 2002 , Cilt 1, Sayı 1

FRONTAL SİNÜS KOLESTEATOMU

Dr. Sinan ATMACA, Dr. Ozan Bağış ÖZGÜRSOY, Dr. İrfan YORULMAZ, Dr. Muharrem GERÇEKER
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye Frontal sinüs kolesteatomları nadir görülen, paranazal sinüslerin diğer inflamatuar (mukosel, pyosel, mukus retansiyon kisti gibi) ve neoplastik (fibrom, osteom, malign tümörler gibi) lezyonlarından klinik ve radyolojik olarak ayırıcı tanısı zor olan lezyonlardır. Bu tebliğde iki frontal sinüs kolesteatom olgusu sunulmuş ve lezyonların özellikle radyolojik bulgularının diğer paranazal sinüs lezyonlarından ayırıcı tanısı ve cerrahi tedavi üzerinde durulmuştur. Frontal sinüs kolesteatomları konvansiyonel radyogramlarda düzgün kenarlı kemik erozyonu ve bilgisayarlı tomografide (BT) kontrast tutulumu olmaması ile paranazal sinüs neoplazilerinden ayırdedilebilir; ancak BT ile mukosel ve kolesterol granülomlarının ekarte edilmeleri mümkün değildir. Kolesteatom ile en fazla karışan patolojilerden biri olan kolesterol granülomları, manyetik rezonans görüntülemede T1 ağırlıklı kesitlerde kolesteatomların hipointens, granülomların ise hiperintens sinyal vermeleri ile ayırdedilirler. Kolesteatom - mukosel ayrımı ise, mevcut görüntüleme yöntemleri ile mümkün değildir. Frontal sinüs mukoseli tanısı konulan hastalarda, düşük olasılıkla da olsa, frontal sinüs kolesteatomu da akılda tutulmalıdır. Kolesteatom vakalarında cerrahi sınırların daha geniş olacağı düşünülürse, bu vakaların cerrahi hazırlığı, tahmin edilenden daha geniş sınırları içerecek şekilde yapılmalıdır. Frontal sinüs kolesteatomlarının tedavisinde tek seçenek cerrahidir ve cerrahinin temel prensibi, kolesteatom matriksinin nüksü önleyecek şekilde bir bütün olarak çıkarılmasıdır. Anahtar Kelimeler : frontal sinüs kolesteatomu, paranazal sinüs, tanı, tedavi, cerrahi