KBB-Forum 2020 , Cilt 19, Sayı 2

LARİNGOFARİNGEAL REFLÜSÜ OLAN ERİŞKİNLERDE ÖSTAKİ TÜPÜ VE ORTA KULAK FONKSİYONLARI

Dr. Ece OZBAY1, Dr. Fulya OZER1, Dr. Evren HIZAL1
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Anabilim dalı, Adana, Türkiye Amaç: Laringofaringeal reflü (LFR) ve orta kulak hastalıkları arasındaki ilişki literatürde uzun yıllardır tartışılmaktadır. Ancak, klinik olarak LFR tanısı almış hastalarda Östaki tüpü ve orta kulak fonksiyonlarının nasıl etkilendiği literatürde gösterilmemiştir. Bu çalışmanın amacı; LFR tanısı alan erişkin bireylerde Östaki tüpü ve orta kulak fonksiyonlarını saf ses odyometri, akustik timpanometri ve multifrekans timpanometri kullanarak objektif olarak değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Prospektif vaka-kontrol çalışması olan bu çalışmada klinik olarak LFR tanısı alan ve yaşları 18-60 arasında değişen 26 birey ile sağlıklı 26 birey çalışmaya gönüllü olarak dahil edilmiştir. Tüm katılımcılar için Reflü Saptama Skoru ve Reflü Semptom İndeksi skorları belirlenmiştir. Östaki tüpü ve orta kulak fonksiyonlarını değerlendirmek amacıyla tüm katılımcılara elektroakustik immitansmetri, multifrekans timpanometri, akustik refleks, Östaki tüpü fonksiyon testleri ve saf ses odyometrisi yapılmıştır.

Bulgular: Katılımcıların cevaplaması istenen kısa bilgilendirme formunda bulunan ve östaki disfonksiyonunu sorgulayan tüm sorular için çalışma grubu ile kontrol grubu arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılıklar olduğu görülmüştür (p<0.001). Her iki kulak için elde edilen immitansmetrik ölçümler incelendiğinde gruplar arasında anlamlı farklılık saptanmamıştır. Multifrekans timpanometri ile elde edilen orta kulak rözanans frekans değerleri incelendiğinde, gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık saptanmamıştır.

Sonuç: Laringofaringeal reflü, Östaki tüpü ve orta kulak ile ilgili bazı klinik belirti ve bulguların daha fazla gözlenmesine neden olabilir. Ancak, elektroakustik immitansmetri, multifrekans timpanometri, Östaki fonksiyon testleri ve saf ses odyometrisi gibi odyolojik test sonuçları üzerinde doğrudan bir etkisi gösterilememiştir. Bu konuda yapılacak ileri çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Anahtar Kelimeler : Östaki Tüpü, orta kulak, laringofaringeal reflü, timpanometri, rözanans frekans