KBB-Forum 2020 , Cilt 19, Sayı 1

SERVİKAL REAKTİF LENFADENOPATİLİ ÇOCUKLARDA NÖTROFİL/LENFOSİT VE PLATELET/LENFOSİT ORANLARININ ROLÜ

Abitter YÜCEL 1, MD; Mehmet Akif ERYILMAZ 2, MD; Necat ALATAŞ 3, MD; Fuat AYDEMİR 3, MD; Yaşar ÖZBUĞDAY 1, MD; Mitat ARICIGİL 2, MD;
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Konya, Turkey
2Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Konya, Turkey
3Uşak Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Uşak, Turkey
4Kulu Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Konya, Turkey
Amaç: Servikal reaktif lenfadenopati tanılı çocukların izleminde Nötrofil / Lenfosit Oranı (NLR) ve Trombosit / Lenfosit Oranı (NLR) değerlerinin kullanılıp kullanılamayacağını değerlendirmeyi amaçladık.

Yöntem: Hastalar kontrol ve çalışma grubu olmak üzere ikiye ayrıldı. Çalışma grubu ise lenfadenopati boyutlarındaki azalmaya göre iki alt gruba ayrıldı; gerileme olan ve gerileme olmayanlar. Daha sonra hemogram parametreleri, NLR ve PLR açısından çalışma alt grupları ve kontrol grubu karşılaştırıldı.

Bulgular: NLR değerleri açısından çalışma grubu ile kontrol grubu arasında anlamlı fark yok iken gerileme olmayan grup ile gerileme olan ve kontrol grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulundu. Her iki hasta grubu ile kontrol grubu arasında PLR ve diğer hemogram değerleri arasında anlamlı fark yoktu.

Sonuç: Boyunda reaktif lap olan pediatrik bir hastaya ait NLR değeri klinisyene hastanın yakın takibi veya muhtemel viral etyoloji hakkında fikir verebilir. NLR değeri, bu hastalığın tedaviye dirençli olup olmadığı açısından da faydalı olabilir. Anahtar Kelimeler : Çocuk, boyun, reaktif lenfadenopati