KBB-Forum 2020 , Cilt 19, Sayı 1

KRONİK OTİTİS MEDİALI HASTALARDA TEMPORAL KEMİK TOMOGRAFİSİNDE RASTLANTISAL OLARAK SAPTANAN PARANAZAL SİNÜS OPASİTELERİNİN HİSTOPATOLOJİK OLARAK İNCELENMESİ

Neslihan SARI 1, MD Kazım BOZDEMİR 2, MD; Ahmet KUTLUHAN 2, MD;
1Kızıltepe Devlet Hastanesi, KBB, Mardin, Turkey
2Yıldırım Beyazıd Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB, Ankara, Turkey
Amaç: Bu çalışmanın amacı asemptomatik paranasal sinüs opasitelerini kronik sinüzit ile kıyaslayarak histopatolojik olarak incelemektir.

Yöntem ve Gereçler: Ankara Atatük Eğitim Araştırma Hastanesi KBB-1 Kliniğinde Aralık 2008- Ekim 2009 tarihleri arasında KOM nedeni ile opere edilen 147 hastanın temporal kemik BT'sinde rastlantısal olarak Paranazal sinüs (PNS)'lerde mukozal kalınlaşma saptandı. Bu hastalardan 20'sinde sinüzit semptom ve şikayetleri olmadığı saptanarak intraoperatif maksiler sinüs biyopsisi alındı. Kontrol grubu olarak KRS (Kronik rinosinüzit) nedeni ile fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi (FESC) yapılan 8 hastanın maksiller sinüs biopsilerinin histopatolojik sonuçları istatistiksel olarak karşılaştırıldı.

Bulgular: Gruplar arasında lenfoid follikül oluşumu, konjesyon ve patolojik grade anlamlı olarak farklı saptandı (p=0,017, p=0,011, p=0,013).Yüzey epitel bütünlüğü (p=0,072), yüzey epitel goblet hücre hiperplazisi (p=0,238), skuamöz metaplazi (p=0,320), bazal membran kalınlaşması (p=0,110), subepitelyel bezlerde artış (p=0,089), eozinofil (p= 0,328), nötrofil (p=0.381) ve lenfosit (p=0,438), plazma hücresi (p=1,000), makrofaj (p=0,555), kalsifikasyon (p=0,063), lenfatik dilatasyon (p=1,00), ödem (p=0,285) gruplar arasında istatistiksel olarak benzer olarak bulundu. Patolojik kalsifikasyon ile BT'de kalsifikasyon yönünden istatistiksel olarak anlamlı uyum bulunmadı (κ=0,379 ve p=0,075).

Sonuç: Kronik otitis media(KOM) hastalarının temporal kemik tomografisinde asemptomatik rastlantısal saptanan sinüs opasitelerinin asemptomatik seyreden KRS olduğu sonucuna varıldı. Anahtar Kelimeler : Kronik otitis media, temporal kemik tomografisi, paranasal sinüs, histopatolojik inceleme