KBB-Forum 2020 , Cilt 19, Sayı 1

3. BASAMAK SAĞLIK KURULUŞUNDA TRAKEOTOMİ AÇILAN HASTALARIN ANALİZİ

Dr. Murat DOĞAN1, Dr. Suzan TAŞ1
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi AD, Aydın, Türkiye Amaç: Başlıca Kulak Burun Boğaz kliniklerinde uygulanan cerrahi trakeotomi, ülkemizde son yıllarda farklı kliniklerce ve farklı tekniklerle de uygulanmaktadır. Bu çalışmada amacımız, 3. basamak bir sağlık kuruluşunda farklı anabilim dalları tarafından iki ana farklı trakeotomi tekniği uygulanan hastaların son altı yıl içindeki analizini yaparak klinisyenlere, trakeotomi uygulamasındaki son yıllardaki değişimleri endikasyonları ve komplikasyonları ile birlikte güncel bilgiler eşliğinde sunmaktı.

Yöntem: Çalışmamızda Ocak 2013-Aralık 2018 tarihleri arasında trakeotomi uygulanan 178 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların yaş, cinsiyet, trakeotomi endikasyonu, komplikasyonu, uygulayan anabilim dalı ve trakeotomi yöntemine ait veriler analiz edildi. Hastalar perkütan dilatatör trakeotomi ve cerrahi trakeotomi uygulananlar olarak iki gruba ayrıldı. Cerrahi trakeotomi yapılan hasta grubu acil ve elektif trakeotomi uygulananlar olarak sınıflandırılarak elde edilen veriler analiz edildi.

Bulgular: Yaş ortalaması 63,6 ± 17,3olan 178 hastanın verileri analiz edildi. 132 hastaya cerrahi trakeotomi (38 Kadın, 94 Erkek ), 46 hastaya perkütan dilatatör trakeotomi (25 Kadın, 21 Erkek) uygulandığı saptandı. İki temel trakeotomi endikasyonu uzamış entübasyon ve üst hava yolu obstrüksiyonu idi. Başlıca saptanan komplikasyonlar minör kanama, cilt altı amfizem ve yara yeri enfeksiyonu idi.

Sonuç: Son yıllarda farklı klinikler tarafından perkütan dilatatör trakeotomi uygulanan hasta sayısında artış olmakla birlikte kulak burun boğaz tarafından uygulanan cerrahi trakeotomi acil ve anatomik patoloji varlığı gibi özellikli hasta grupları başta olmak üzere hala güvenli ve öncelikli altın standart trakeotomi yöntemidir. Anahtar Kelimeler : Perkütan Dilatatör Trakeotomi, Cerrahi Trakeotomi, Endikasyon