KBB-Forum 2020 , Cilt 19, Sayı 1

SAĞLIKLI YETİŞKİNLERDE HAVA VE KEMİK İLETİMLİ SERVİKAL VESTİBÜLER UYARILMIŞ MYOGENİK POTANSİYEL TESTLERİNİN STANDARDİZASYONU

Adem BORA 1, MD; Kasım DURMUŞ 1, MD; Emine Elif ALTUNTAŞ 1, MD;
1Cumhuriyet Üniversitesi, KBB, Sivas, Turkey Amaç: Bu çalışmanın amacı kliniğimizde ayırıcı tanı testi olarak kullanmak için erişkin yaş grubundaki Servikal Vestibüler Uyarılmış Myogenik Potansiyeller (cVEMP) testi ile ilgili normatif veriler elde etmektir.

Gereç ve Yöntem: Bu prospektif çalışma Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları kliniğinde; tamamen sağlıklı, vestibüler rahatsızlık ve işitme kaybı hikayesi olmayan, otoskopik ve odyolojik inceleme sonuçları normal olan 18-60 yaş grubundaki 50 gönüllü birey üzerinde (toplam 100 kulak) gerçekleştirilmiştir. Tüm bireylere cVEMP incelemesi GN otometrics ICS chaptr EP 200 (Denmark) cihazı ile yapıldı. Çalışmada yer alan deneklerin hem sağ hem sol kulaktaki p13 ve n23 latans, p13-n23 interpik latans ve p13-n23 amplitüt değerleri analiz edildi.

Bulgular: Hava yolu uyarımı ile yapılan cVEMP için sol kulak p13-n23 amplitüt ve sağ kulak p13 latans; kemik uyarımlı cVEMP için ise sol kulak p13 latans ve p13-n23 interpik latans değerleri dışında normal dağılıma uyduğu görülmüştür. Hava ve kemik yolu uyaran ile yapılan cVEMP ortalama değerlerinin cinsiyetlere göre incelenmesinde hava yolu iletimi p13 latans, n23 latans ve p13-n23 amplitüd karşılaştırılmasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık mevut idi (p<0.05). Benzer şekilde kemik yolu iletimi p13 latans ölçümünde de cinsiyete göre istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık mevcut idi (p<0.05). Hava yolu cVEMP değerlendirmesinde test parametrelerinin yaşla birlikte değişimi istatistiksel olarak değerlendirildiğinde; p13-n23 interpik latans değerlerinin yaş arttıkça sol kulakta %35,6 ve sağ kulak da ise %32,7 ihtimalle kısalma göstereceği görüldü (Sırası ile; p=0.006, z=-0,356; p=0.010, z=-0,327; p<0.05). Kemik yolu cVEMP değerlendirmesinde ise p13 latans değerlerinin sağ kulakta %26,5 ve sol kulakta ise %37,6; n23 latans değerlerinin sol kulakta %27,7 ve sağ kulakta ise %28,8 ihtimalle istatistiksel açıdan anlamlı bir kısalma göstereceği görüldü (Sırası ile; p=0.031, z=-0,265; p=0.004, z=-0,376; p=0.026, z=-0,277; p=0.021, z=-0,288; p<0.05;).

Sonuç: Günümüzde pek çok klinikte cVEMP testleri yaygın olarak kullanılmasına karşın uygulama ve yorumlamadaki farklılıklara bağlı olarak her bir kliniğin standardının diğerinden farklılık göstermesine neden olmaktadır. Çalışmamız ile kendi kliniğimizin normatif değerlerini tespit etmiş olmanın yanı sıra elde ettiğimiz sonuçlar ile literatürde bu konuda yapılmakta olan çalışmalara katkı sağlamış olmayı umut etmekteyiz. Ayrıca cVEMP test parametrelerinin normal standart aralıklarının belirlenmesi için çalışmamızda değerlendirilen parametrelerin limit değerleri de hesaplanmış olmasının beklenenin dışında bir test sonucu ile karşılaşıldığında çeşitli hastalıklar açısından olguların daha ayrıntılı klinik değerlendirmelerinin yapılması için de standartlarımızın oluşturulması için bir başlangıç olduğu kanısındayız. Anahtar Kelimeler : cVEMP, normatif, hava yolu, kemik yolu