KBB-Forum 2020 , Cilt 19, Sayı 1

TEMPOROMANDİBULER EKLEM DİSFONKSİYONLU HASTALARDA KLİNİK VERİLERİN RETROSPEKTİF ANALİZİ

Sinem GÖKÇE KÜTÜK 1, MD;
1Aydın Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Aydın, Turkey Amaç: Temporomandibular eklem (TME) disfonksiyonu toplumda sıkça rastlanan bir patolojidir. Birçok farklı semptoma neden olabilen bu patoloji hayat kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle tanı ve tedavisi önem arz etmektedir. Bu çalışmada TME disfonksiyonu olan hastaların mevcut şikayetlerini ve tespit edilen bulgularını retrospektif olarak analiz etmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya Kulak Burun Boğaz Kliniği'ne başvuran 100 hasta dahil edilmiştir. Hastaların etyolojik faktörleri, ek semptomları, muayene bulguları, etkilenen kaslar ve ağrı skorları incelendi. Elde edilen verilerle muayene bulguları karşılaştırıldı. Hastalara farklı tedavi modaliteleri önerildi. Tedavi sonrası ağrı skorları tekrar analiz edildi.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen hastaların 75'i kadın 25'i erkekti. Hastaların %64'ünde tek taraf etkilenmişti. Miyofasiyal ağrı en sık saptanan etyolojik faktör idi. En sık saptanan muayene bulguları palpasyonla hassasiyet ve krepitasyon varlığı idi. En çok etkilenen kas ise masseter kasıydı. Hastaların ağrı skorları 3.62±2.21 (0-8; 4) iken uygun tedaviler sonrasında 2.59±1.61'(0-7; 2) e geriledi (p<0.05).

Sonuç: Temporomandibular eklem disfonksiyonu, birçok etyolojik etkene bağlı olarak ortaya çıkan ve farklı bulgulara neden olabilen bir patolojidir. Uygun tedavinin sağlanması amacıyla hastanın mevcut şikâyet ve bulgularını analiz etmek çok önemlidir. Doğru analiz ve uygun tedavi modalitesi hastalarda anlamlı derecede ağrı şiddetinin azalmasını sağlamıştır. Anahtar Kelimeler : Temporomandibular eklem bozuklukları, ağrı ölçümü, miyofasiyal ağrı