KBB-Forum 2020 , Cilt 19, Sayı 1

SAĞLIKLI YETİŞKİNLERDE MULTİ-FREKANS TİMPANOMETRİ VE ORTA KULAK REZONANS FREKANSI: KLİNİK NORMATİF DEĞERLER

Dr. Şule KAYA1, Uzm. Ody. Mustafa KARABULUT1, Dr. Kemal KESEROĞLU2, Uzm. Ody. Serap ER3, Dr. Muharrem DAĞLI2, Dr. Hakan KORKMAZ2
1AYBÜ, Odyoloji Bölümü, Ankara, Türkiye
2Dışkapı Eğitim Araştırma Hastanesi, KBB, Ankara, Türkiye
3Dışkapı Eğitim Araştırma Hastanesi, Odyoloji Ünitesi, Ankara, Türkiye
Giriş: Multifrekans-multikomponent timpanometri, 226 Hz-2000 Hz arasında farklı prob tonlar kullanarak eş zamanlı çoklu değerlendirme yapabilmeye olanak sunan, akustik admitansın (Ya) bileşenlerinin (ör: kondüktans (G), suseptans (B)) incelenebildiği ölçüm tekniğidir. Bu çalışmada sağlıklı yetişkinlerin multifrekans-multikomponent timpanometri bulgularının incelenmesi ve orta kulak rezonans frekansı normatif değerlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Bireyler ve Yöntemler: Bu çalışma bir eğitim ve araştırma hastanesinin odyoloji kliniğinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya otoskopik muayenesi normal olan, saf ses (tarama) odyometrisi sonucunda normal işitme eşiklerine sahip, 19-45 yaş aralığında 60 yetişkin (120 kulak) gönüllü (32 erkek, 28 kadın) dahil edilmiştir. Bireylerin Ya, B, G timpanogramları, klasik timpanometri parametreleri (komplians, kulak kanalı hacmi, timpanometrik tepe basıncı) ve orta kulak rezonans frekansları incelenmiştir. Tüm değerlendirmelerde GSI Tympstar V2 immitansmetri cihazı kullanılmıştır.

Bulgular: Değerlendirme sonucu 226 Hz Ya ölçüm sonuçlarının tüm bireyler için tip A, ve diğer komponentler için ise 1B1G timpanogram kategorisinde olduğu saptanmıştır. Kadın bireyler için ortalama rezonans frekansı 885.8±123.5 Hz iken, erkekler için bu değerin 870.3±124.3 Hz olduğu görülmüştür. Her iki cinsiyet için de sağ kulak ve sol kulak rezonans frekansları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0.05).

Sonuç: Bu çalışmada referans hastane durumundaki bir eğitim ve araştırma hastanesi odyoloji kliniği için sağlıklı yetişkinlerin multifrekans-multikomponent timpanometri bulguları ve orta kulak rezonans frekansı normatif değerleri belirlenmiştir. Multifrekans-multikomponent timpanometrinin değerlendirebildiği diğer frekanslardaki admitans ve komponentlerinin inceleneceği çalışmalar multifrekans-multikomponent timpanometrinin klinik uygulamaları için fayda sağlayacaktır. Anahtar Kelimeler : Multi-frekans timpanometri, Multi-komponent timpanometri Rezonans frekansı