KBB-Forum 2020 , Cilt 19, Sayı 1

İKİNCİ BRANKİAL YARIK ANOMALİLERİ: 10 YILLIK KLİNİK TECRÜBEMİZİN ANALİZİ

Yalçın ALİMOĞLU 1, MD; Fazilet ALTIN 1, MD;
1Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, İstanbul, Turkey Amaç: İkinci brankial yarık anomalilerinin klinik özellikleri, tanıda kullanılan araçlar ve cerrahi tedavi sonuçlarını gözden geçirmek.

Yöntem ve Gereçler: Üçüncü basamak bir sağlık merkezinin kulak burun boğaz hastalıkları kliniğinde Ocak 2008 - Aralık 2018 arasında brankial kist veya fistül tanısı alan ve cerrahi tedavi yapılan olgular geriye yönelik olarak incelenmiştir.

Bulgular: İkinci brankial yarık anomalisi olan 43 olgu incelemeye dahil edilmiştir. Bunların 39(%90,7)'si kist 4(%9,3)'ü fistül idi. Olguların yaşı 24±13(3-66) yıldı. Ana başvuru şikayeti olguların hepsinde(%100) boyunda şişlikti. 4(9,3%)'ünde enfekte kist hikayesi vardı. Kistlerin boyutu 3,29 ±1,94(2-9,5) cm"di. İnce iğne aspirasyon sitolojisi(İİAS) 17(%39,53) olguya yapılmıştır. 4 (%23,5) olguda atipik hücreler malignite şüphesi olarak, 13(%76,5) olgu ise benign olarak rapor edilmiştir. İİAS serimizde %23,5 oranında yanlış pozitiflik vardı. En ileri inceleme yöntemi olarak, ultrasonografi(USG), bilgisayarlı tomografi(BT) ve manyetik rezonans görüntüleme(MRG) sırasıyla 13(%30,3), 11(%25,5) ve 19(%44,1) olguda yapılmıştır. Sadece USG 2008'de olguların %50'sine yapılmışken, 2018 yılında olguların 3(%75)'ine MRG ve 1(%25)'ine BT ile değerlendirme yapılmıştır. Bütün olgularda kist veya fistül traktının cerrahi eksizyonu genel anestezi altında yapılmıştır. Cerrahi patoloji olguların hepsinde brankial kist veya fistül ile uyumluydu. Postoperatif dönemde 2(%4,6) olguda yüzeysel cilt enfeksiyonu meydana gelmiştir. Olguların takiplerinde nüks saptanmamıştır(%0).

Sonuçlar: Yıllar içinde ikinci brankial anomalilerinin değerlendirilmesinde görüntüleme için BT ve MRG ve diğer malign kistik lezyonların ayrılmasında İİAS daha sık kullanılır hale gelmiştir. İkinci brankial yarık anomalilerinin tedavisinde cerrahi seçkin tedavidir. Uygun cerrahi eksizyon ile komplikasyon ve nüks oranları çok düşüktür. Anahtar Kelimeler : Brankial yarık anomalisi, ikinci brankial yarık kisti, ikinci brankial fistül