KBB-Forum 2020 , Cilt 19, Sayı 1

HORLAMA SESİ GÜRÜLTÜYE BAĞLI İŞİTME KAYBINA NEDEN OLABİLİR Mİ?

Serkan KAYABAŞI 1, MD; Ömer HIZLI 2, MD; Güven YILDIRIM 3, MD;
1Aksaray University, Faculty of Medicine, Department of ENT, Aksaray, Turkey
2Giresun University, Prof Dr A İlhan Özdemir Education and Research Hospital, Department of ENT, Giresun, Turkey
3Giresun University, Faculty of Medicine, Department of ENT, Giresun, Turkey
Amaç: Horlama sesinin horlayan hastanın kokleası üzerindeki travmatik etkileri hala belirsizdir. Bu çalışmanın amacı, 65 dB üzerindeki horlama sesinin horlayan hastalarda algılanabilir bir işitme kaybına neden olup olmadığını araştırmaktır.

Yöntem: Çalışmaya uyku apnesi ön tanısı almış 72 hasta dahil edildi. Horlama sesinin etkilerini araştırmak için, maksimum horlama ses seviyesine göre iki grup oluşturuldu: düşük horlama ses grubu (≤65 dB) ve yüksek horlama ses grubu (> 65 dB). Bu gruplar arasındaki her iki kulağın her bir frekansında odyoloji parametrelerini ve 20 dB üzeri saf ses eşik kayması bulunma oranlarını karşılaştırdık.

Bulgular: Düşük sesle horlayan grupla karşılaştırıldığında, 250, 500, 1000, 2000, 4000 ve 8000Hz' deki median eşik değerleri; saf ses eşik ortalamaları ve SRT değerleri, yüksek ses grubunun hem sağ kulaklarında (p <0.001, p = 0.004) hem de sol kulaklarında anlamlı derecede yüksekti (p <0.001, p = 0.005). Yüksek sesle horlayanların hem sağ kulaklarında (4000Hz için p =0.002, 8000Hz için p =0.001) hem de sol kulaklarında (4000Hz için p= 0.002, 8000Hz için p <0.001) 4000Hz ve 8000Hz' de 20 dB üzerinde eşik artışı bulunma oranları anlamlı derecede yüksekti.

Sonuç: 65 dB üzerindeki horlama sesi, OSA hastalarında işitme işlevlerini olumsuz etkileyerek 4000Hz ve 8000 Hz' de algılanabilir bir işitme kaybına (20 dB üzerinde eşik artışı) neden olabilir. Anahtar Kelimeler : Uyku apnesi, horlama, gürültü, işitme kaybı, polisomnografi, odyometri