KBB-Forum 2019 , Cilt 18, Sayı 4

TONSİLLEKTOMİ SONRASI GEÇ DÖNEM KANAMALARDA HEMATOLOJİK PARAMETRELERİN ANALİZİ

Dr. Mehmet Erkan KAPLAMA1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz, Şanlıurfa, Türkiye Amaç: Tonsillektomi kulak burun boğaz pratiğinde en sık yapılan ameliyatlardandır. Komplikasyonları arasında yer alan kanama mortalite ve morbidite açısından önem arz etmektedir. Ameliyat sonrası kanamaları ön görebilmek amacıyla hematolojik analiz yaparak ameliyat sonrası kanama riski yüksek olan hastaları tespit etmeyi amaçladık.

Yöntem: Çalışmaya Mayıs 2016 - Mayıs 2019 tarihleri arasında tonsillektomi yapılan 168 hasta dahil edildi. Hasta dosyaları retrospektif olarak incelendi. Kanaması olan hastaların preoperatif ve postoperatif hemoglobin (HGB), beyaz kan hücresi (WBC), platelet (PLT), nötrofil lenfosit oranı (NLO) ve ortalama trombosit hacmi (MPV) değerleri birbirleriyle ve kanaması olmayan hastaların değerleriyle istatiksel olarak karşılaştırıldı.

Bulgular: Ameliyat sonrası ilk 24 saatten sonra 7 hastada kanama meydana gelmişti. Kanaması olmayan hastaların yaş ortalaması 8 (4-40), kanama ile başvuran hastaların yaş ortalaması 9 (6-38) idi. Ortalama ameliyat sonrası kanama başvuru günü 6. gün (5-8) olarak saptandı. Tonsillektomi sonrası kanama saptanan grubun pre-op WBC, HGB, PLT ve NLO düzeyleri tonsillektomi sonrası kanama saptanmayan grup ile Bonferroni düzeltmesine göre istatistiksel olarak benzer bulundu (p>0.0167). MPV düzeyleri ise istatistiksel olarak daha düşüktü (p=0.009).

Tonsillektomi sonrası kanama saptanan grubun post-op HGB, PLT, NLO ve MPV düzeyleri tonsillektomi sonrası kanama saptanmayan grup ile Bonferroni düzeltmesine göre istatistiksel olarak benzer bulunurken (p>0.0167), tonsillektomi sonrası kanama saptanan grubun post-op WBC düzeyi kanaması olmayan gruba göre istatistiksel anlamlı olarak daha yüksek idi (p<0.001).

Sonuç: Tonsillektomi sonrası kanama olan hastaların preop MPV değerleri kanama olmayan hastaların preop MPV'leriyle karşılaştırıldığında istatiksel olarak düşük bulunmuştur. Ayrıca tonsillektomi sonrası kanaması olan hastaların NLO ve WBC değerleri postop belirgin artmıştı. Ameliyat öncesi hematolojik verilerin dikkatli incelenmesi ve ameliyat öncesi kanama riski taşıyan hastalara daha ayrıntılı hematolojik inceleme yapılması ameliyat sonrası kanama sıklığını azaltabilir. Anahtar Kelimeler : Tonsillektomi, kanama, MPV, NLO