KBB-Forum 2019 , Cilt 18, Sayı 3

KRONİK RİNOSİNÜZİTİ OLAN HASTALARDA ULUSLARARASI FRONTAL SİNÜS ANATOMİ SINIFLAMASINA GÖRE FRONTAL HÜCRELERİN ANALİZİ

Dr. Uzdan UZ, Dr. Gökçe AKSOY YILDIRIM, Dr. Togay MÜDERRİS
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İzmir, Türkiye Amaç: Çalışmamızda Uluslararası Frontal Sinüs Anatomi Sınıflamasına göre frontal hücrelerin kronik rinosinüzit (KrRNS) tanısı alan hastalarda görülme sıklığını ve bu hücrelerin frontal sinüzit ile ilişkilerini kontrol olgularla karşılaştırarak değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Yöntemler: Ocak 2014 ile Mart 2019 arasında KrRNS tanısıyla tedavi planlanan ve tedavi öncesinde yüksek çözünürlüklü paranazal sinüs bilgisayarlı tomografisi (PNSBT) çekilmiş olgular ile hasta grubu oluşturuldu. KrRNS dışı endikasyonlar (kronik dakriosistit, başağrısı v.b.) nedeniyle PNSBT çekilmiş ve sinonazal patoloji izlenmeyen olgular kontrol grubuna dahil edildi.

Bulgular: KrRNS'li 62 hastanın (124 taraf) ile 65 kontrol grubu olgusu (130 taraf) çalışmaya dahil edildi. Supra-bullar hücre (SBH) , supra-bullar frontal hücre (SBFH) ve frontal septal hücrelerin (FSH) KrRNS'li grupta kontrol grubuna göre anlamlı derecede daha sık olduğu gözlendi (p=0.002, p<0.0001, p=0.001; sırayla). SBH, SBFH ve FSH ile frontal sinüzitin insidansı ve şiddetiyle de pozitif korele olduğu izlendi.

Sonuç: SBH, SBFH ve FSH gibi hücrelerin frontal sinüzit gelişiminde rol oynayabileceği akılda tutulmalıdır. Cerrahi tedavinin başarı şansını arttırmak için tedavi planında bu hücrelerin göz önünde bulundurulması gereklidir. Anahtar Kelimeler : Frontal hücre, kronik rinosinüzit, frontal reses, frontal sinüs