KBB-Forum 2019 , Cilt 18, Sayı 3

İNATÇI POSTURAL ALGISAL DENGESIZLIK İÇİN ÖN BELİRLEYİCİLERİN SAPTANMASI

Suha ERTUĞRUL 1, MD; Emre SÖYLEMEZ 2, MSc; Tuğce GÜREL 3, MSc;
1Karabuk University, Faculty of Medicine, Department of Otorhinolaryngology, Karabuk, Turkey
2Karabuk University Training and Research Hospital, Department of Audiology, Karabuk, Turkey
3Istanbul Gelisim University, Department of Audiology, Istanbul, Turkey
Amaç: Bu çalışmanın amacı akut dengesizlik şikayeti ile başvuran hastalarda iyileşmeyi etkileyen faktörleri saptamak ve inatçı postural algısal dengesizlik (İPAD) için olası ön belirleyicileri saptamaktır.

Yöntem ve Gereçler: Bu prospektif çalışmada 126 akut dengesizlik yakınması olan hasta değerlendirildi. Üç ay içinde dengesizlik şikayeti düzelen 32 hasta (1. grup) ve üç aydan sonrada şikayetleri devam eden ve İPAD tanısı konulan 31 hasta (2. grup) çalışmaya dahil edildi. İki grubun yaş ve cinsiyet dağılımı, sigara ve alkol kullanımı, dengesizliğe bağlı düşme öyküsü, yaşam tarzı, spor yapıp yapmadıkları, anksiyete, depresyon veya migren tanısı alıp almadıkları karşılaştırıldı.

Bulgular: Yaş dağılımı açısından iki grup arasında anlamlı fark yoktu (p=0.159). Kadın hasta sayısı, İPAD hasta grubunda daha fazla idi (p=0.004). Sigara ve alkol kullanımı açısından iki grup arasında anlamlı fark yoktu (p=0.649, 0.656, sırasıyla). Dengesizlik nedeniyle düşme öyküsü olan hasta sayısı, spor yapmayan hasta sayısı, aktif olarak çalışmayan kişi sayısı, migren, anksiyete ve depresyon tanısı almış kişi sayısı İPAD grubunda anlamlı derecede fazla idi (p<0.05).

Sonuçlar: Kadın cinsiyet, düşme, sedanter yaşam, migren, anksiyete ve depresyon, İPAD için ön belirleyici olarak bulunmuştur. Dengesizlik yakınması olan hastalarda sigara ve alkol kullanımı ve anormal fonksiyonel denge testlerinin İPAD için risk faktörü olmadığı bulunmuştur. Anahtar Kelimeler : Dengesizlik engellilik envanteri, inatçı postural algısal dengesizlik, vertigo, vestibüler