KBB-Forum 2019 , Cilt 18, Sayı 3

TONSİLLEKTOMİ UYGULANAN ERİŞKİN HASTALARDA AMELİYAT ÖNCESİ ANKSİYETE VE AMELİYAT SONRASI AĞRI KORELASYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

İmran AYDOĞDU 1, MD; Yavuz ATAR 2, MD; Ziya SALTÜRK 2, MD; Zeynep AYDOĞDU 2, MD; Okan PARMAKSIZ 1, MD;
1Bahçelievler Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz, İstanbul, Turkey
2Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz, İstanbul, Turkey
Amaç: Ameliyat öncesi anksiyete gibi psikolojik değişkenlerin postoperatif ağrı yanıtı için belirleyici olup olmadığının belirlenmesi amaçlandı.

Gereç-Yöntem: Çalışmaya tonsillektomi uygulanan otuz iki hasta dahil edildi. Hastalar ameliyat öncesi anksiyete ameliyat sonrası ise ağrı yönünden incelendi. Hastalara ayrıca sosyodemografik özellikleri içeren bir anket uygulandı. Ameliyat öncesi anksiyete düzeyi Spielberger State-Trait Anxiety Index(STAI) anketi ile ölçüldü. Ameliyat sonrası ağrı şiddeti ise erken ve geç postoperatif dönemde on birimden oluşan Vizüel Analog Skala(VAS) ile kaydedildi.

Bulgular: Çalışmaya toplam 32 hasta dahil edilmiştir. Çalışmaya katılan hastaların 19 (%59,3)"u bayan 13 (%40,7) i erkekti. Yaş ortalaması erkekler için 27.1 ± 2.7 (dağılım 18-43) yıl, bayanlarda 24.7 ± 1.4 (dağılım 18-38) yıl idi. STAI skor ortalaması 44.2 ± 9.86 (29-69) idi. Ortalama VAS skoru erken postoperatif dönemde 4,33 ± 1,9, geç postoperatif dönemde ise 3,95 ± 1,8 idi.. Preoperatif anksiyete ile postoperatif ağrı arasında pozitif korelasyon bulundu. Preoperatif anksiyete skorunun erken postoperatif dönem ağrı için güçlü prediktif değeri olduğu görüldü.

Sonuç: Bu çalışma tonsillektomi uygulanacak hastaların psikolojik koşullarına daha fazla dikkat etmeyi motive etmektedir. Preoperatif değerlendirme sırasında yüksek anksiyeteye sahip hastalar belirlenmelidir. Hastalar endişelerini azaltacak yaklaşımlarla bilgilendirilmeli, ayrıca anksiyolitik premedikasyonla da anksiyete düzeyleri azaltılmalıdır. Psikolojik belirtilerin eş zamanlı tedavisinin cerrahi tedavilerin sonucunu iyileştirebileceği değerlendirilmektedir. Anahtar Kelimeler : Tonsillektomi, anksiyete, vizüel analog skala(VAS), STAI