KBB-Forum 2019 , Cilt 18, Sayı 3

VERTİGO'LU HASTALARA TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ HEKİMLERİNİN GENEL YAKLAŞIMI: ANKET ÇALIŞMASI

Dr. Fazıl Necdet ARDIÇ, Dr. Erdem MENGİ, Dr. Cüneyt Orhan KARA
1Pamukkale Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz, Denizli, Türkiye Giriş: Bu çalışmanın amacı Türk Kulak Burun Boğaz hekimlerinin Vertigo şikayeti olan hastalara ilk yaklaşımlarını ve konu hakkındaki bilgilerini araştırmak ve ileride düzenlenecek eğitimlerin içerik planlamasına katkıda bulunmaktır.

Yöntem ve Gereçler: İnternet anketi tipinde olan bu çalışma "google forms" açık web adresi üzerinden yapılmıştır. Hedef kitle her yaş ve deneyim seviyesinden Kulak Burun Boğaz hekimleridir. 27 sorudan oluşmaktadır. Derrmografik bilgileri içeren 2, kavrama ait 2, hastaya genel yaklaşımı soran 7, spesifik hastalıklara dair 9, genel sorunlar hakkında 7 sorudan oluşmaktadır.

Bulgular: Ankete katılan 140 hekimin 47'si (%33,6) özel hastanede, 30'u (%21,4) devlet hastanesinde, 28'i (%20) üniversite hastanesinde, 22'si (%15,7) eğitim hastanesinde, 13'ü (%9,3) bağımsız muayenehanede çalışmaktaydı. Hekimlerin 58'inin (%41,4) yirmi yılın üzerinde mesleki tecrübesi varken, 34 hekimin (%24,3) 10-20 yıl arası, 27 hekimin (%19,3) 5-10 yıl arası ve 21 hekimin (%19) 1-5 yıl arası mesleki tecrübesi mevcuttu.

Tartışma ve Sonuç: Bu çalışmadan çıkarılan en önemli sonuç ankete katılaan hekimlerin temel bilgilerinin yeterli olduğu fakat bazı ön yargıların değiştirilmesi ve yeni gelişmelerin uygulamaya girebilmesi için bu alanda eğitimlerin çeşitlendirilerek arttırılması gerekliliğidir. Anahtar Kelimeler : Vertigo,dengesizlik,eğitim, anket