KBB-Forum 2019 , Cilt 18, Sayı 3

LARİNKS KANSERİNDE PRO-GASTRİN SALGILAYAN PEPTİD VE NÖTROFİL-LENFOSİT ORANI

İhsan KUZUCU 1, MD; Deniz BAKLACI 1, MD; Tuba ÇANDAR 2, MD; İsmail GÜLER 1, MD; Rauf Oğuzhan KUM 1, MD; Müge ÖZCAN 1, MD;
1SBÜ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Ankara, Turkey
2Ufuk Üniversitesi Dr Rıdvan Ege Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, Ankara, Turkey
Amaç: Pro-gastrin salgılayan peptit (pro-GRP), birçok kanser türünde eksprese edilen bir büyüme faktörü olarak tanımlanmıştır. Nötrofil-lenfosit oranı (NLR) da skuamöz hücreli kanserli (SCC) hastalarda bir biyobelirteç olarak kullanılmıştır. Bu prospektif, kontrollü çalışmanın amacı, larinks SCC tanısı alan hastalarda tümor evresi ile pro-GRP ve NLR düzeyleri arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.

Yöntem ve Gereçler: Çalışmaya merkezimizde larinks tümörü nedeniyle opere edilen 62 hasta (30 hasta malign; 32 hasta benign) ile 31 sağlıklı birey dahil edildi. Gruplar arasında serum pro-GRP ve NLR açısından karşılaştırma yapıldı.

Bulgular: Malign, benign ve kontrol gruplarının serum pro-GRP değerleri sırasıyla 17.31±3.30; 15.51±2.87; 14.07±2.43'iken, NLR değeri sırasıyla 2.99 ± 1.65; 2.14 ± 0.94; 2.05 ± 0.64'idi. Malign grubun pro-GRP düzeyi benign ve kontrol gruplarına göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu (p=0.043; p<0.001), NLR düzeyi de anlamlı bulundu (p=0.047; p=0.016). Erken (15.92±3.60) ve ileri evre (18.53±2.54) tümörlü hastaların pro-GRP düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p=0.028), NLR düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p=0.598).

Sonuç: Serum pro-GRP düzeyi larinks kanserli hastaları benign larinks tümörü olan ve sağlıklı bireylerden ayırmak için kullanılabilecek ucuz, tekrarlanabilir ve kolay erişilebilir bir belirteçtir. NLR değerinden farklı olarak pro-GRP değeri erken ve ileri evre tümörlerde farklılık göstermektedir. Gelecekteki çalışmalarda pro-GRP larinks kanserli hastalarda biyobelirteç olarak kullanılabilir. Anahtar Kelimeler : Laringeal Neoplazmalar; Gastrin Salgılayan Peptid; Serum