KBB-Forum 2019 , Cilt 18, Sayı 3

BELL'S PARALİZİSİNDE İNTRATİMPANİK STEROİD ENJEKSİYONUNUN ETKİNLİĞİ

Emine DEMİR Metin ÇELİKER Ahmet UFUK KILIÇTAŞ Özlem ÇELEBİ ERDİVANLI Suat TERZİ Zerrin ÖZERGİN COŞKUN Engin DURSUN , MD;
1Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Rize, Turkey Amaç: Bu çalışmanın amacı, Bell's palsyde sistemik steroid tedavisine kombine edilen intratimpanik steroid enjeksiyonunun tedaviye olan etkisinin değerlendirilmesidir.

Yöntemler: 2016 Aralık -2019 Ocak tarihleri arasında Bell's Palsy nedeniyle tedavi edilen hastalar yalnızca sistemik steroid (grup S) ve sistemik steroide ek olarak intratimpanik steroid tedavisi uygulananlar (grup S+IT) olarak iki gruba ayrıldı. Fasyal sinirin fonksiyonel değerlendirmesi tedavi öncesi ve tedaviden sonra 6. ay House-Brackmann (H-B) evreleme sistemi ile yapıldı.

Bulgular: Grup S'de 21 ve Grup S+IT'de 16 hasta vardı. Başvuru H-B evreleri grup S'de 3.7±0.8 (3-5) ve grup S+IT'de 3.8±0.7 (3-5) idi ve aralarında anlamlı farklılık yoktu (p:0.391). 6. ay H-B evreleri grup S'de 1.3±0.7 (1-4) ve grup S+IT'de 1.2±0.5 (1-3) idi ve aralarında anlamlı farklılık yoktu (p:0.726). Gruplar kendi içerisinde değerlendirildiğinde ise, tedavi öncesi ve tedavi sonrası 6. ay H-B evreleri arasında belirgin anlamlı iyileşme gözlendi (p<0.001).

Sonuç: Bell's palsyde adjuvan intratimpanik steroid enjeksiyonunun 6. ay sonundaki fonksiyonel değerlendirmelere göre tedavi edici etkisi görülmemiştir. Anahtar Kelimeler : Bell's paralizisi, intratimpanik steroid, sistemik steroid, idiopatik fasiyal sinir paralizi