KBB-Forum 2019 , Cilt 18, Sayı 2

SEPTOPLASTİ OLGULARINDA LOKAL UYGULANAN LİDOKAİN VE BUPİVAKAİNİN POSTOPERATİF ANALJEZİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Dr. Hatice ÖZDOĞAN1, Dr. Dilek ERDOĞAN ARI2, Dr. Seher ŞİRİN3, Dr. Arzu TATLIPINAR3, Dr. Münire KABUKÇU2, Dr. Emrah TEKDEMİR3, Dr. Gökhan KURAN4
1Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve reanimasyon, Adana, Türkiye
2Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul, Türkiye
Giriş ve Amaç: Septoplasti ameliyatlarında preoperatif uygulanan lokal anestezik-adrenalin solüsyonu vazokonstriksiyon etkisi ile kanamayı azaltır ve postoperatif analjeziye katkı sağlar. Bu çalışmada septoplasti hastalarında lidokain-adrenalin ve bupivakain-adrenalin anestezisinin hemodinami, kanama ve postoperatif ağrı düzeyleri ile analjezik tüketimi üzerine etkilerinin karşılaştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 35'i Lidokaine + Adrenalin (LA) grubunda, 25'i Bupivakaine + Adrenalin (BA) grubunda olmak üzere 60 hasta katılmıştır. Anestezi indüksiyonun ardından cerrahi başlamadan önce LA grubundaki hastalara 10 ml %1 lidokain+0.00625mg/ml adrenalin solüsyonu ile, BA grubundaki hastalara ise 10 ml %0.25 bupivakain+0.00625mg/ml adrenalin solüsyonu ile submukoperikondrial alana dental enjektör kullanılarak topikal anestezi uygulandı. Derlenme odasında tüm hastalara tramadol ile hasta kontrollü analjezi başlandı. Postoperatif 30. dakikada ve 3, 6, 12. ve 24 saatlerde vital bulgular, Visual Analog Scale (VAS) ile ağrı düzeyleri ve Ramsay sedasyon skalası ile sedasyon düzeyleri değerlendirildi. Kullanılan tramadol miktarı, ilk analjezik ihtiyacına kadar geçen süre ve hasta memnuniyeti kaydedildi. Cerrahi kanama miktarı cerrah tarafından 5 basamaklı skala ile değerlendirildi.

Bulgular ve tartışma: Postoperatif ek analjezik kullanımı ve uyku kalitesi skoru her iki grupta da benzerdi. Hasta memnuniyeti BA grubunda anlamlı derecede yüksekti (p=0.031). BA grubunda postoperatif 6. (p=0.013) ve 12. (p=0.040) saatlerde VAS skoru LA grubuna göre anlamlı derecede düşük bulundu.

Sonuç: Bu çalışma septoplasti uygulanan hastalarda bupivakain ile preoperatif lokal anestezi yapılmasının lidokaine göre postoperatif ağrıyı daha çok azalttığını göstermiştir. Anahtar Kelimeler : Ağrı, lokal anestezi, bupivakain, lidokain, septoplasti