KBB-Forum 2019 , Cilt 18, Sayı 2

PEDİATRİK OBSTRUKTİF UYKU APNE HASTALARINDA ERİTROPOİETİN, HEMATOKRİT DÜZEYLERİ VE ERİTROSİT SAYILARININ İNCELENMESİ

Ahmet KARA 1, MD; Bilgehan ÇELİK 1, MD; Mahmut Sinan YILMAZ 1, MD; Deniz DEMİR 1, MD; Havva Kaplan SAYHAN 2, MD; Mehmet GÜVEN 1, MD;
1Sakarya Üniversitesi, KBB ABD, Sakarya, Turkey
2Van Yüzüncü Yıl Universitesi, Anestezi ve Reanimasyon, Van, Turkey
Amaç: Bu çalışmada adenotonsillektomi için önemli bir endikasyon oluşturan tıkayıcı patolojiler ile ilgili biyokimyasal bir belirtecin bulunması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Tıkayıcı adenotonsil hipertrofisi tanısı ile adenotonsillektomi operasyonu yapılan toplamda 35 hasta ile başka sebeplerle farklı cerrahiler geçiren 35 kontrol hastası kan eritropoietin, hematokrit düzeyleri ve eritrosit sayıları açısından karşılaştırıldı.

Bulgular: Çalışma grubuna ait eritropoietin değerlerinin ortalaması 9.46±4.2 mU/ml iken, bu değer kontrol grubunda 8.92±3.6 mU/ml olarak tespit edildi. Çalışma ve kontrol grubundaki hastalara ait hematokrit düzeyleri ve eritrosit sayıları ise birbirine yakın değerlerde idi. Bağımsız örneklem T test ile gruplar karşılaştırıldığında aradaki farkların istatistiksel anlam ifade etmediği görüldü.

Sonuç: İstatistiksel anlam ifade etmese de çalışma grubundaki eritropoietin seviyelerinin kontrol grubuna göre daha yüksek bulunmuş olmasının konuyla ilgili daha fazla sayıda hasta içeren gruplarla benzer çalışmaların yapılmasını gerekli kıldığı düşüncesindeyiz. Anahtar Kelimeler : Uyku apne, eritropoietin, hematokrit, pediatrik