KBB-Forum 2019 , Cilt 18, Sayı 2

ÇOCUKLARDA KRONIK SINÜZIT VE SINONAZAL BÖLGENIN ANATOMIK FARKLILIĞININ ILIŞKISININ ARAŞTIRILMASI

İsmail GÜLER 1, MD; Müge ÖZCAN 1, MD;
1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB, Ankara, Turkey Giriş ve Amaç: Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi (FESS) uygulanan çocuklarda sinonazal bölgenin anatomik varyasyonları ile Kronik sinüzit arasındaki ilişkiyi analiz etmek.

Gereç ve Yöntem: 2010 ve 2018 yılları arasında FESS uygulanan 68 çocuğun bilgisayarlı tomografi (BT) taramaları retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalar yaşa göre iki gruba ayrıldı (grup 1: 8-12 yaş; grup 2: yaş> 12). Her BT taraması, agger nasi hücrelerinin, Haller'in hücrelerinin, paradoksal orta konka ve septum deviyasyonu > 3 mm'den fazla nazal septum sapmalarının varlığı açısından incelenmiştir. BT'de sinopasifikasyon veya mukozal kalınlaşma izlenen alanlar belirlendi.

Bulgular ve tartışma: Maksiller sinüs en sık tutulan gösteren sinüs olarak izlendi. 55 çocukta(%80.8) Agger nasi hücreleri en yaygın varyasyondu olarak gözlendi. Konka bülloza (KB), 38 çocukta (% 55.8) gözlenen en yaygın ikinci varyanttı. Nazal septum deviyasyonu > 3 mm olan 17 (% 25) çocuk izlendi.18(%26,4) çocukta Paradoksal orta konka, 13(%19,1) çocukta Haller'in hücreleri) gözlendi. Agger nasi hücreleri, KB, paradoksal orta konka veya Haller hücreleri için grup 1 ve 2 arasında istatistik olarak anlamlı bir fark yoktu. Nazal septum sapması açısından grup 1 ile 2 arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark izlendi.

Sonuç: Erken ve geç dönem çocuklar arasında sinonazal bölgenin anatomik varyasyonları, nazal septum deviyasyonu dışında anlamlı bir fark bulunamadı. Anahtar Kelimeler : Bilgisayarlı Tomografi, Çocuklar, Sinüzit, Anatomik varyasyonlar