KBB-Forum 2019 , Cilt 18, Sayı 2

ANİ İŞİTME KAYBINDA NLR VE PLR PROGNOZU BELİRLEMEDE İŞE YARAR MI?

Ceyhun AKSAKAL 1, MD;
1Tokat Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz, Tokat, Turkey Giriş: Bu çalışmanın amacı nötrofil/lenfosit oranı (NLR) ve platelet/lenfosit (PLR) oranının ani işitme kaybında prediktif bir marker olarak kullanılabilirliğini araştırmaktır.

Yöntem: Bu retrospektif, vaka kontrollü, klinik çalışmada kırk sekiz adet ani işitme kaybı tanısı konulmuş ve tedavisi yapılmış ve benzer tedavileri ani işitme kayıplı hasta ile, hastaneye rutin sağlık kontrolleri için başvurmuş sağlıklı 40 birey karşılaştırılmıştır. Aynı zamanda tedaviye cevap veren ve tedaviye cevap vermeyen ani işitme kayıplı hastalar karşılaştırılmış ve istatistiksel yöntemlerle değerlendirilmiştir. Hastaların tedaviden önce alınmış kan örneklerinden elde edilen sonuçlar ile sağlıklı bireylerin laboratuvar değerleri karşılaştırılmıştır. NLR, PLR, Beyaz küre miktarı ve alt grupları hasta grubu için ve kontrol grubu için ayrı ayrı hesaplanmıştır.

Bulgular: NLR ve PLR, ani işitme kayıplı hasta grubunda kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (sırasıyla p<0,0001 ve p<0,01). Tedaviye cevap veren gruptaki NLR değerleri ile tedaviye cevap vermeyen grupta NLR değerleri istatistiksel olarak farklı değildir (p>0,05). Ancak PLR değerleri tedaviye cevap vermeyen grupta tedaviye cevap veren gruba göre önemli düzeyde daha yüksektir (p<0,05).

Sonuç: Ani işitme kaybında NLR ve PLR'nin yüksek bulunması hastalığın etiyolojisinde inflamatuar teoriyi desteklerken, NLR'nin bu hastalığın prognozunu göstermede etkisi yoktur. Buna karşın bu çalışmanın sonuçlarına göre PLR'nin zayıf prognostik değeri vardır. Anahtar Kelimeler : İşitme kaybı; Prognoz; Ani