KBB-Forum 2019 , Cilt 18, Sayı 1

TIP FAKÜLTESİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KULAK BURUN BOĞAZ STAJ EĞİTİMİNE BAKIŞLARI

Dr. Türkkan ÖZTÜRK KAYGUSUZ1, Dr. İrfan KAYGUSUZ2
1Department of Medical Education, Medical Faculty of Fırat University, Elazığ, Türkiye
2Department Otorhinolaryngology, Medical Faculty of Fırat University, Elazığ, Türkiye
Amaç: Tıp Fakültesi öğrencilerin KBB staj eğitimi ile ilgili düşünce ve beklentilerinin geri bildirim ile araştırılması.

Yöntem ve Gereçler: Çalışmaya tıp fakültesi VI. sınıfa devam eden 88 öğrenci alınmıştır. Öğrencilere, KBB eğitimi hakkındaki düşünce ve beklentilerini anlamak için hazırlanmış bir anket yüz yüze görüşme tekniği ile uygulanmıştır.

Bulgular: Çalışmaya katılan 88 öğrencinin 50'si (%56,8) bayan ve 38'i (%43,2) erkekti. Cinsiyet açısından, öğrencilerin sorulara verdikleri cevaplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır. Öğrencilerin %87,5'i KBB stajının gerekli ve %85,2'si üç haftalık sürenin KBB eğitimi için yeterli olduğunu ; %94,3'ü öğretim üyelerinin dersleri iyi veya çok iyi anlattığını ve ders konularının yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Öğrencilerin %56,8'i asistanlar tarafından sabah toplantılarında kendilerine anlatılan konuların, %48,9'u makale saati ile hasta konseylerinin ve %55,7'si de sabah vizitlerinin faydalı olmadığını bildirmişlerdir. Öğrenciler, KBB kliniğinde yeterince pratik uygulama imkânı (%56,8) ve zamanı (%61,4) olduğunu, ancak ilgisizliklerinden dolayı yeterince pratik yapmadıklarını (%51,1) belirtmişlerdir. Öğrencilerin %76,1'i ön burun tamponu ve %%69,3'ü kulak lavajı/aspirasyonunu gördüklerini ancak uygulamadıklarını; %50'si ise arka burun tamponunu hiç görmediklerini belirtmişlerdir.

Öğrenciler staj sonunda yapılan sınavın adil (%60,2) ve öğretici (%55,7) olduğunu; almış oldukları eğitimin mezuniyet sonrası dönem için yeterli olacağını düşündüklerini (%51,1) belirtmişlerdir. Öğrencilerin %25'i ileride KBB uzmanı olmayı düşündüğünü belirtmiş, ancak bunların %50'si kliniğimizi tercih edebileceğini bildirmiştir. KBB kliniğinin en iyi yönü olarak eğitimin çok iyi olması (%34,1) bildirilirken en kötü yönü olarak ta vizitlerin çok gergin olması (%42,1) belirtilmiştir.

Sonuç: Stajlarda öğrencilere teorik bilgiler yüklemek yerine mezuniyet sonrası dönemde mutlaka ihtiyaç duyacakları pratik uygulamaları yapabilmeleri sağlanmalı, bunun için öğrenciler özendirilmeli ve öğrenci vizitlerinindeki gergin ortamın ortadan kaldırılması için çaba gösterilmelidir. Anahtar Kelimeler : Tıp eğitimi, öğrenci, klinik staj, kulak burun boğaz