KBB-Forum 2019 , Cilt 18, Sayı 1

GENÇ ERKEKLERDE PARMAK EMME ALIŞKANLIĞININ EKSTERNAL NAZAL MORFOLOJİ ÜZERİNE ETKİSİ: FOTOGRAMETRİK ÇALIŞMA

Işılay ÖZ 1, MD; Ozan EROL 1, MD.
1Department Otorhinolaryngology, Medical Faculty of Başkent University, Ankara, Turkey Amaç: Bu çalışmada öncelikle kraniofasyal gelişim üzerine etkisi ve elin pozisyon itibari ile eksternal burun yapılarına basısı nedeni ile çocukluk dönemde en az 4 yıl parmak emmiş olan kişilerin fotogramerik ölçümleri ile burun yapıları üzerinde belirlenen noktasal alanlar arası mesafelerin ölçülmesi planlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: En az 4 yaşına kadar sadece parmak emmiş olan 20 erkek ve parmak emmemiş 30 sağlıklı gönüllü erkek çalışmaya dahil edilmiştir. Standardizasyonu sağlamak için her kişiye aynı fotoğraf makinesi ile aynı mesafeden (1 m uzaklıktan) fotoğraflamalar yapılmıştır. Fotogrametrik değerlendirme kör olarak yapılmıştır. Ön, yan ve bazal profillerden ölçümler yapılarak analiz edilmiştir.

Bulgular: Sonuç olarak nazal tip genişliği değerleri normal değerlere göre anlamlı düzeyde daha fazla, burun uzunluğunun ise daha kısa olduğu tespit edilmiştir.

Sonuç: Bu sonuçlar doğrultusunda parmak emen kişilerde, nazal gelişim döneminde birçok faktöre de bağlı olarak, morfolojinin etkilenebileceğini düşünmekteyiz. Anahtar Kelimeler : Parmak emme, antropometrik ölçüm, nazal subünitler, fotogrametrik ölçümler