KBB-Forum 2018 , Cilt 17, Sayı 4

KRONİK OTİT MEDİA HASTALARINDA OSSİKÜLOPLASTI TEKNİKLERİNE GÖRE İŞİTME SONUÇLARIMIZ

Ahmet KARA 1, MD; Mahmut Sinan YILMAZ 1, MD; Bilgehan ÇELİK 1, MD; Deniz DEMİR 1, MD; Mehmet GÜVEN 1, MD;
1Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB-BBC ABD, Sakarya, Turkey Giriş: Çalışmamızda kronik otit media nedeniyle opere edilen ve farklı ossikuloplasti tekniklerinin kullanıldığı hastalara ait ameliyat sonrası işitme verilerinin analiz edilmesi ve ossiküloplasti tekniklerin birbirleri ve literatür ile karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem: Nisan 2013-Aralık 2017 tarihleri arasında Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları kliniğinde işitme kaybının eşlik ettiği kronik otit media nedeniyle opere edilen hastalar retrospektif olarak tarandı. Hastalara ait tıbbi notlar kaydedildi. Böylece hastalara ait yaş, cinsiyet, cerrahi prosedür ve cerrahi bulgular ile ossikuloplasti için kullanılan teknik ve ameliyat sonrası en az 6 ay sonrasında yapılan odyometri test sonuçları tespit edildi.

Bulgular: Retrospektif metod ile taranan toplamda 203 ossiküloplasti olgusundan greft başarısızlığı yaşanmayan 131 ine ait verilerin tümüne ulaşılabildi ve bu hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastaların 75’i (%57) kadınlardan, 56’sı (%43) ise erkeklerden oluşmakta idi. Ossiküloplasti yöntemleri arasında istatistiksel anlamlı fark izlenmez iken, stapesin yokluğunun, yüksek orta kulak risk indeksinin ve ikincil cerrahilerin başarıyı azaltan faktörler arasında olduğu gösterildi.

Sonuç: Elde ettiğimiz verilerle açık teknik timpanomastoidektomilerin kötü işitme sonuçları ile direk korele edilemeyeceğinin gösterilmesinin ve intakt manubrium mallei varlığında malleostapedopeksinin parsiyel ossiküler replasman protezleri (PORP) kadar iyi odyolojik sonuçlara sahip olduğunun gösterilmesinin literatür katkısı açısından önemli olduğu düşüncesindeyiz. Anahtar Kelimeler : Kronik otit media, işitme kazancı, kemikçik, ossiküloplasti, hava kemik aralığı