KBB-Forum 2003 , Cilt 2, Sayı 4

ANTROKOANAL POLİPLİ ÇOCUĞUN TEDAVİSİ

Dr. İsmail YILMAZ1, Dr. Cüneyt YILMAZER1, Dr. Haluk YAVUZ1, Dr. Sündüs GENÇAY1, Dr. Nebil BAL2, Dr. Levent N. ÖZLÜOĞLU3
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Anabilim Dalı, Adana, Türkiye
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Adana, Türkiye
3Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Amaç: Antrokoanal polipler, özellikle çocuklarda, yetersiz tedavi edildiklerinde sık tekrarlamaya eğilim gösterirler ve kontrol edilmesi zor kronik sinüzit insidansını arttırırlar. Tüm nazal polipler içerisinde, çocuklarda genel populasyona göre 5-8 kat daha sık gözlenirler. Son yıllarda tedavideki en önemli yaklaşım endoskopik sinüs cerrahisidir. Seçilmiş olgularda transkanin sinoskopinin tedaviye eklenmesi rekürrensin önlenmesi açısından önemlidir. Etyolojide allerjinin araştırılması daha sonra verilecek medikal tedaviye katkıda bulunabilir.

Olgu Sunumu: 5 aydır devam eden burun tıkanıklığı ve öksürük yakınmaları ile pediatri bölümü tarafından konsülte edilen hasta 9 yaşında ve erkekti. Anterior rinoskopide sağ pasajı tamamen dolduran solid polipoid kitle mevcuttu. Paranazal sinüs tomografi görüntüsü sağ antrokoanal poliple uyumluydu. Hastada intranazal bölümün basit eksizyonu, sınırlı unsinektomi, maksiler sinüs ostiumu genişletilmesi ve transkanin sinoskopi işlemleri yapılarak tüm patoloji temizlendi. Bu arada nazal smearda eozinofili bakıldı, total ve spesifik immünglobulin E testleri ile prick testi yapıldı.

Sonuç: Minimal invaziv cerrahi ile tedavi ettiğimiz antrokoanal polipli bir çocuk olgudan yola çıkarak konuya ilişkin tedavi yaklaşımlarını tartıştık. Antrokoanal polipli çocukta endoskopik sinüs cerrahisinin sınırları ve transkanin sinoskopinin önemi vurgulandı. Allerjinin etyopatogeneze katkısına ve medikal tedaviye etkilerine değinildi. Anahtar Kelimeler : Antrokoanal polip, çocuk, transkanin sinoskopi, endoskopik sinus cerrahisi, allerji, Antrochoanal polyp