KBB-Forum 2017 , Cilt 16, Sayı 1

TAŞIYICI OLARAK SPONGOSTAN KULLANARAK DENEYSEL SUBKONDİLER MANDİBULA FRAKTÜRLERİNİN İYİLEŞMESİ ÜZERİNE STRONSİYUMUN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Kasım DURMUŞ1, MD; Hacer Nergiz TURGUT2, MD; Ersin TUNCER3, MD; Hatice ÖZER3, MD; Melih AKYOL4, MD; Emine Elif ALTUNTAŞ1, MD
1Cumhuriyet üniversitesi, KBB, Sivas, Turkey
2Cumhuriyet üniversitesi, Eczacilik, Sivas, Turkey
3Cumhuriyet üniversitesi, Patoloji, Sivas, Turkey
4Cumhuriyet üniversitesi, Dermatoloji, Sivas, Turkey
Amaç: Çalışmamızda mandibula fraktürü oluşturulan ratlarda spongostana emdirilerek uygulanan stronsiyumun kemik iyileşmesi üzerinde ki etkilerinin lokal stronsiyum uygulamasındakine benzer ya da daha iyi bir iyileşme sağlayıp sağlayamayacağını araştırmayı amaçladık.

Materyal ve Metot: Bu çalışmada 24 erkek Wistar-albino sıçan kullanıldı. Sıçanlar tesadüfi olarak üç gruba ayrıldı; grup SC3 (%3 stronsiyım klorür emdirilmiş spongostan uygulnana n=8), grup SC5 (%5 stronsiyım klorür emdirilmiş spongostan uygulnana n=8) ve grup C (kontrol grubu, sadece spongostan uygulanan n=8). Sıçanların subkondiler bölgesine tam kat cerrahi osteotomi uygulandı. Fraktür bölgesine 0,5x0,5 cm boyutunda grup SC3'e %3; grup SC5'e %5 stronsiyum klorür emdirilmiş ve grup C'ye ise sadece spongostanlar yerleştirildi.

Postoperatif 21 günde sıçanlara ötenazi uygulanıp hemimandibulaları çıkartılarak histopatolojik inceleme için gönderildi. Ossifikasyon oranı her bir sıçan için ayrı ayrı 10 üzerinden puanlandırıldı.

Bulgular: Grup SC3 de olgunlaşmamış kemik ve az miktarda kıkırdak dokusu , grup SC5 de ve grup C de ise tamamen olgunlaşmamış kemik dokusu izlendi. Kemik iyileşme skorları açısından gruplar karşılaştırıldığında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık izlenmedi (p>0.05).

Sonuç: Sonuç olarak ilk çalışmamızda tek başına stronsiyum kullanımının etkinliği ortaya konduğundan insanlar üzerinde stronsiyumun lokal kullanımının etkinliğinin araştırılacağı çalışmaların öncesinde daha farklı taşıyıcı sistemlerin kullanıldığı ya da tekrarlayan lokal stronsiyum enjeksiyonlarının denendiği hayvan çalışmaların yapılmasının daha uygun olacağı kanısındayız. Anahtar Kelimeler : Stronsiyum klorürü, subcondilar mandibula kırığı, kırık iyileşmesi, spongostan