KBB-Forum 2015 , Cilt 14, Sayı 2

ÇOCUKLARDA EFÜZYONLU OTİTİS MEDİA TANISINDA TİMPANOMETRİ VE BİNOKÜLER MİKROSKOPİNİN MİRİNGOTOMİ SONUÇLARI İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Hülya EYİGÖR, MD; Mustafa Deniz YILMAZ, MD; Üstün OSMA, MD; Ömer Tarık SELÇUK, MD; Levent RENDA, MD; Bekir BILGI MD
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB, Antalya, Türkiye Amaç: Efüzyonlu otitis media tanısında binoküler mikroskopinin preoperatif sensitivite ve spesifitesini araştırmak.

Material-Metod: Miringotomi operasyonu uygulanan 400 hastanın 800 kulağı ile ilgili binoküler mikroskopik bulgular, miringotomi esnasında orta kulaktan aspire edilen sıvının özellikleri ve operasyon öncesi timpanometrik bulgular retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Hastalar 1 ile 17 yaş arasındaydı ve yaş ortalaması 6.28'di (± 2.99). Timpanometri sensitivitesi % 93.6 ve spesivitesi %21.3, pozitif yordama değeri (PYD) % 73.9 ve negatif yordama değeri (NYD) % 58.1 olarak bulundu. Binoküler mikroskopik muayene sensitivitesi % 94.5, spesifitesi % 22.6, PYD % 74.4 ve NYD % 63.1 olarak bulundu.

Tartışma ve Sonuç: Çalışmamızda efüzyonlu otitis media tanısında en spesifik tanı metodu binoküler mikroskopi olarak bulundu. Anahtar Kelimeler : Efüzyonlu otitis media, binoküler mikroskopi, timpanometri