KBB-Forum 2015 , Cilt 14, Sayı 2

KRONİK AĞRININ AYIRICI TANISINDA TIKAYICI UYKU APNE SENDROMU

Dr. Birgül TUHANIOĞLU1, Dr. Süheyl HAYTOĞLU1, Dr. Ümit TUHANIOĞLU2, Dr. Sanem Okşan ERKAN1, Dr. Mustafa ÇÖRTÜK3, Dr. Osman Kürşat ARIKAN1
1Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Adana, Türkiye
2Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi Kliniği, Adana, Türkiye
3Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Adana, Türkiye
Amaç: Ortak semptomların varlığı Obstrüktif uyku apne sendromu ile Fibromyalji ve Myofasial ağrı sendromu arasında ilişki olabileceğini düşündürmektedir. Bizim çalışmamızda, polisomnografi sonucunda ağır OSAS tanısı alan, aynı zamanda fibromyalji ve/veya myofasial pain sendromu gibi kronik ağrı ile seyreden kas hastalığı olan hastalarda, OSAS tedavisinin, kronik ağrı tedavisinde etkili olup olmadığını araştırmayı amaçladık.

Yöntem ve Gereçler: Ağır OSAS ve aynı zamanda fibromyalji ve/veya myofasial ağrı sendromu tanısı alan 46 hasta üzerinde yapılan prospektif bir çalışmadır. Onbeş hasta fibromyalji tanısı, 31 hasta myofasial ağrı sendromu tanısı almıştır. Hastalar Devamlı pozitif basınçlı hava tedavisi(CPAP) başlanmış, tedaviden önce ve tedavinin 6. Ayında hastalar Epworth uykululuk skalası(EUS) ve ağrı için vizüel analog skala ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 46 hastanın 10'u kadın (%21,7), 36'sı erkekti (%78,3). Hastaların yaş ortalaması 50.10 ± 19,4 idi. Polisomnografi yapılarak ağır OSAS tanısı alan hastaların AHI ortalaması 58,23 ± 5,85 idi. Hastaların CPAP tedavisi sonrasındaki EUS ve ağrı Skorlarındaki azalma istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.

Sonuç: Fibromyalji veya myofasial ağrı sendromlu hastalarda, uyku apne sendromuna yönelik sorgulamalar da yapılmalı ve gerekirse polisomnografi mutlaka uygulanmalıdır. Anahtar Kelimeler : Obstrüktif uyku apne sendromu, Fibromyalji, Myofasial ağrı sendromu, Devamlı pozitif basınçlı hava tedavisi