KBB-Forum 2015 , Cilt 14, Sayı 2

ENDOSKOPİK SİNÜS CERRAHİSİ SONRASI ORTA KONKA MEDİALİZASYONU İÇİN KONKA-SEPTAL SÜTUR TEKNİĞİ

Dr. Süheyl HAYTOĞLU, Dr. Gökhan KURAN, Dr. İlhami YILDIRIM, Dr. Osman Kürşat ARIKAN
Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Adana, Türkiye Amaç: Medikal tedaviye dirençli kronik rinosinüzit nedeniyle Endoskopik sinüs cerrahisi(ESC) uygulanan hastalarda konka-septal sütur uygulamasının, ek tampon uygulamadan, etkinliğinin araştırılması ve komplikasyon oranlarının belirlenmesidir.

Yöntem ve Gereçler: Bu çalışmaya Ekim 2014- Şubat 2015 tarihleri arasında, Kronik Rinosinüzit nedeniyle opere edilen 36 hastanın 66 burun kavitesi dahil edildi. Hastalara genel anestezi altında, ESC uygulandıktan sonra cerrahinin son basamağı olarak konka-septal sütur uygulandı. Hastalar operasyondan sonra 1.hafta, 2.hafta ve 1.ayın sonunda endoskopik olarak muayene edildi. Oluşan komplikasyonlar kaydedildi.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 36 hastanın 15'i kadın, 21'i erkek ve yaş ortalamaları da 34.8 ± 19.6 idi. 2 hastada(%5,5) post-operatif epistaksis gözlendi. Hastaların 1. Ayın sonunda opere edilen 66 burun kavitesinin 5'inde(%7,5) orta meada, konka lateral yüzü ve lateral nasal duvar arasında sineşi gözlendi. Konkaseptal sütür uygulamasının maliyeti 7,38 TL olarak belirlendi.

Sonuç: Konka-septal sütür tekniği, kronik sinüzit nedeniyle ESC operasyonu uygulanan hastalarda en sık gözlenen post-operatif komplikasyonlardan olan sineşi formasyonunu engellemede faydalı ve maliyeti düşük bir tekniktir. Anahtar Kelimeler : Endoskopik Sinüs Cerrahisi, Kronik Rinosinüzit, Konkaseptal sütür, Sineşi