KBB-Forum 2014 , Cilt 13, Sayı 4

SEPTOPLASTİ SONRASI NAZAL TAMPON UYGULAMASININ GÖZ YAŞININ KALİTATİF VE KANTİTATİF ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Tolgahan ÇATLI1, MD; Gökhan KERCI2, MD; Emine DEMIR1, MD; Taşkın TOKAT1, MD; Harun GÜR3, MD
1Bozyaka EAH, KBB Kliniği, İzmir, Türkiye
2Bozyaka EAH, Göz Kliniği, İzmir, Türkiye
3Sivas Devlet Hastanesi, KBB Kliniği, Sivas, Türkiye
Giriş: Septoplasti operasyonu kulak burun boğaz pratiginde çok sık uygulanan bir müdahaledir ve çoğu zaman nazal kaviteye tampon uygulanarak sonlandırılır. Her ne kadar nazal tampon uygulaması rinologlar arasında geniş kullanım alanı buluyor olsa da, tamponun bizzat kendisi ile ilişkili birçok komplikasyon ortaya çıkabilmektedir.

Yöntem ve Gereçler: Çalışmaya, septum deviasyonu nedeni ile septoplasti uygulanan 13 hasta dahil edildi. Ameliyat sonunda hastalar tampon konulan (grup 1, n=6) ve trans septal sütür uygulanan (grup:2, n=7) olmak üzere 2 gruba ayrıldı. Tüm hastalar gözyaşının kalitatif ve kantitatif özelliklerinin değerlendirilmesi amacıyla aynı oftalmolog tarafından ameliyat öncesi ilk vizitte ve ameliyat sonrası 48. saatte Shirmer testi ve gözyaşı kırılma zamanı ölçümü (break up time: BUT) ile değerlendirildi.

Bulgular: Ameliyat öncesi ve sonrası (sağ ve sol taraf) ortalama Schirmer değerlerinin farkı gruplar arasında karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlam ifade etmediği saptandı (p>0.05) Ameliyat öncesi ve sonrası (sağ ve sol taraf) ortalama BUT değerlerinin farkı gruplar arasında karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlam ifade etmediği saptandı (p>0.05).

Sonuç: Septoplasti sonrası tampon uygulaması kulak burun boğaz pratiğinde tartışmalı bir konudur. Çoğu rinolog, nazal tamponlamaya daha güvenli ve konforlu bir alternatif olacak şekilde trans septal sütürasyonu önermektedir. Çalışmamız göstermiştir ki, septoplasti sonrası nazal tampon uygulaması nazolakrimal drenaj sistemi ve gözyaşı dinamiği üzerinde olumsuz bir etki oluşturmamaktadır. Anahtar Kelimeler : Septoplasti, burun tamponu uygulaması, göz yaşı, Shirmer testi, gözyaşı kırılma zamanı