KBB-Forum 2014 , Cilt 13, Sayı 4

KRONİK PERİFERİK FASİAL PARALİZİLİ HASTADA PRİMERİ BİLİNMEYEN TESADÜFİ PARAFARENGEAL METASTATİK YASSI HÜCRELİ KARSİNOMA

Dr. Gaffar ASLAN
İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Şişli Florence Nightingale Hastanesi KBB-BBC Kliniği, Şişli, İstanbul Parafarengeal kitleler asemptomatik olabilecekleri gibi, rutin muayeneler sırasında tesadüfen de fark edilebilirler. Bu tümörlerin klinik olarak fark edilmeleri için 2.5-3 cm kadar olmaları gereklidir. Parafarengeal kitleler boyunda veya ağız içinde kitle, ipsilateral servikofasial ağrı, trismus, otalji, ses kısıklığı, boğazda yabancı cisim hissi, nefes darlığı ve/veya yutma güçlüğüyle ortaya çıkabilirler. Muayene ve tetkik sonucunda düzelmeyen periferik fasial paraliziyle birlikte parafarengeal malign metastatik kitle tespit edildi. Hastaya 2 yıl önce başka bir sağlık kuruluşunda sol inkomplet periferik fasial paralizi teşhisi konulmuştu. Bu olgu sunumunda kronik periferik fasial paralizili hasta da primeri bilinmeyen tesadüfi parafarengeal metastatik yassı hücreli karsinoma tartışılmıştır. Anahtar Kelimeler : Periferik fasial paralizi, Bell paralizisi, parafarengeal kitle, metastatik yassı hücreli karsinoma, primeri bilinmeyen boyun metastazı