KBB-Forum 2013 , Cilt 12, Sayı 3

SJÖGREN SENDROMU AYIRICI TANISINDA ALT DUDAK MİNÖR TÜKRÜK BEZİ BİYOPSİSİNİN TANISAL DEĞERİ

Dr. Mahmut Sinan YILMAZ1, Dr. Mehmet GÜVEN1, Dr. Öznur AKIDİL1, Dr. Ayten YAZICI2, Dr. Gürkan KAYABAŞOĞLU1, Dr. Zeynep KAHYAOĞLU3
1Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Sakarya, Türkiye
2Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Romatoloji Anabilim Dalı, Sakarya, Türkiye
3Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Anabilim Dalı, Sakarya, Türkiye
Amaç: Sjögren sendromu ayırıcı tanısında minör tükrük bezi biyopsisi Kulak Burun Boğaz kliniklerinde sık yapılan bir işlemdir. Bu çalışmanın amacı minör tükrük bezi biyopsisinin Sjögren sendromu tanısındaki yeri ve gerekliliğinin değerlendirilmesidir.

Hastalar ve Yöntemler: Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Romatoloji kliniğinde Sjögren sendromu ön tanısı ile tükrük bezi sintigrafisi, serolojik testler uygulanan ve Kulak Burun Boğaz kliniğine yönlendirilerek minör tükrük bezi biyopsisi yapılan hastalar retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmaya tükrük bezi sintigrafisi uygulanan 199 hasta dahil edilmiştir. Bu hastalardan tükrük bezi fonksiyon bozukluğu olan 48 hastaya (%24.1) minör tükrük bezi biyopsisi uygulanmış ve 17 hastaya Sjögren sendromu (%8,5) tanısı konmuştur.

Sonuç: Minör tükrük bezi biyopsisi invaziv bir girişim olmasına rağmen Sjögren sendromu ayırıcı tanısında kullanılan değerli bir tanı aracıdır. Anahtar Kelimeler : Sjögren sendromu; Minör tükrük bezi biyopsisi