KBB-Forum 2013 , Cilt 12, Sayı 3

LARİNKS SKUAMOZ HÜCRELİ KARSİNOMU VE HELİKOBAKTER PİLORİ İLİŞKİSİ: HİSTOPATOLOJİK VE SEROLOJİK ÇALIŞMA

Özer Erdem GÜR, MD1; Erdinç AYGENÇ,MD1; Nesrin TURHAN, MD2; Fatih BOZTEPE, MD1; Taylan GÜN, MD1; Nilgün GÜR MD3
1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB, Ankara, Türkiye
2Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi, Patoloji, Ankara, Türkiye
3Ankara Hastanesi, Mikrobiyoloji, Ankara, Türkiye
Larinks skuamoz hücreli karsinom tanısı almış 30 hastanın serumunda, ELISA tekniği kullanılarak, H.pylori antijenine karşı oluşan IgG antikorlarının varlığı araştırıldı. Larinks spesimenlerinden ise mikroskopik olarak H.pylori varlığı araştırıldı. En az 2 olmak üzere, tümöral ve nontümöral dokulardan taze histopatolojik örnekler alındı. Biyopsiler, hemotoksilen eosin ve giemsa ile boyandı. %60 hastada seropozitiflik saptandı. H.pylori 12(%40) hastanın histopatolojik tetkikinde belirlendi. Hastaların 6'sında bakteri hem tümöral hem de nontümöral dokuda tespit edilirken, 6 hastada sadece tümöral dokuda bulunmuştur.

Seropozitif hastaların %50'sinin spesimeninde H.pylori saptandı. Laringeal spesimenlerde, H.pylori tespit edilmesine rağmen karsinogenesisdeki rolü belirlenemedi. H.pylori'nin karsinojen olarak rolü ve larinks kanserinde çevresel faktörlerle ilişkisinin belirlenmesi için ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. Anahtar Kelimeler : Larinks, skuamoz hücreli karsinoma, helikobakter pilori