KBB-Forum 2012 , Cilt 11, Sayı 4

ENDOSKOPİK TRANSSFENOİDAL YAKLAŞIMLA HİPOFİZ ADENOMU CERRAHİSİ

Dr. Evren ERKUL1, Dr. Atila GÜNGÖR1, Dr. Ahmet ÇOLAK2, Dr. Hakan CINCIK1, Dr. Kadir YILDIZ1
1GATA Haydarpasa Eğitim Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Servisi, İstanbul, Türkiye
2GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisi, İstanbul, Türkiye
Giriş: Hem görüntüleme hem de cerrahi aletlerdeki gelişmeler sayesinde endoskopik transnazal transsfenoidal yaklaşım ile hipofiz tümör cerrahisinin popülaritesi artmıştır. Bu çalışmamızda amacımız literatür eşliğinde endoskopik transnazal transsfenoidal yaklaşım ile yalnızca hipofiz adenomlar ile ilgili kendi deneyimlerimizi aktarmaktır.

Yöntem ve Gereçler: GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Beyin Cerrahisi Servisinde 2006-2011 yılları arasında hipofiz adenom tanısı ile operasyon kararı verilen ve Kulak Burun Boğaz Servisi ile ortaklaşa endoskopik transnazal transsfenoidal yaklaşım yöntemi ile ameliyat edilen 27 hasta geriye dönük olarak incelendi. Hastaların yaş, cinsiyet, başvuru semptomları, hipofiz manyetik rezonans görüntüleme bulguları, paranazal bilgisayarlı tomografi bulguları, patolojileri, hastanede yatış süreleri, intraoperatif ve postoperatif komplikasyonları, cerrahi sırasında kullanılan materyaller, takip süreleri ve hormon düzeyleri değerlendirildi.

Bulgular: Hipofiz adenomlu 27 hasta çalışmaya dâhil edildi. Hastaların 20'si erkek, 7'si kadındı. Çalışmaya katılan hastaların ortalama yaşları 40.8 ± 15.25 idi (yaş aralığı 9-88). Hastaların ortalama takip süreleri 25.5 aydı. Kitlelerin 21 tanesi (%77.7) makroadenom olarak değerlendirildi. Olguların 23 tanesinde (%85.18) fonksiyonel hipofiz adenomu tespit edildi. 16 hastada prolaktinoma (%69.56), 4 hastada GH salgılayan (%17.39), birer hastada ise ACTH, FSH/LH ve TSH salgılayan adenom tespit edildi. Cerrahi başarı 17 hastada (%62.96) tam, 6 (%22.22) hastada kısmi, 4 (%14.81) hastada subtotal olarak bulundu. Hastaların yalnızca 2 tanesinde komplikasyon görüldü. Hastaların hastanede kalış süreleri 6.03 gün (aralık 2-38) olarak tespit edildi.

Tartışma ve Sonuçlar: Başarılı endoskopik hipofiz cerrahisi yoğun olarak endoskop ile çalışmayı ve dikkatli planlamayı gerektirir. Endoskopik transnazal transsfenoidal yaklaşım hipofiz adenomları için güvenli ve etkilidir. Birçok hastada, tümör kontrolü ve hormonal istikrarı sağlayan birincil tedavi seçeneğidir. Anahtar Kelimeler : Hipofiz, Adenom, Transsfenoidal, Endoskopik, Komplikasyon