KBB-Forum 2010 , Cilt 9, Sayı 4

TİMPANOPLASTİDE TEMPORAL KAS FASYA GREFTİNİN BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Dr. Arzu TATLIPINAR, Dr. Tanju GÖKÇEER, Dr. Arzu TUNCEL
Haydarpaşa Numune EAH, KBB, İstanbul, Türkiye Amaç: Temporal kas fasya grefti uyguladığımız timpanoplasti operasyonlarının başarısını etkileyen faktörlerin araştırılmasıdır.

Hastalar ve yöntemler: 2008 Nisan-2010 Ocak tarihleri arasında kronik otitis media nedeniyle timpanoplasti ameliyatı yapılan 87 hasta çalışmaya dahil edildi. Ameliyat esnasındaki hasta yaşı, zardaki perforasyon tipi (total, subtotal, anterior, posterior, santral), hastalık süresi, tek / çift taraflı hastalığın 1, 3 ve 6. aylarda greft başarısı üzerindeki etkisi araştırıldı. Ameliyat öncesi ve ameliyattan 6 ay sonraki pure tone odyometri sonuçlarından yararlanılarak işitme kazancı tespit edildi.

Bulgular: Çalışmamızda hastanın ameliyat esnasındaki yaşı ve hastalığın tek/çift taraflı olmasının greft başarısı üzerine etkisinin istatistiksel açıdan anlamlı bir fark oluşturmadığı tespit edildi. Total perforasyonlarda diğer tiplere göre greft başarısı daha düşüktü ve hastalık süresi 3-5 yıl olan grupta diğer gruplara göre greft başarısı daha yüksekti (p<0,05). Ameliyat sonrası kontrollerde süre arttıkça greft başarısı düşmekteydi. Ameliyat sonrası pure tone odyometri değerlerine bakıldığında 500-4000 Hz arası hava kemik yolu aralığı (GAP) kazancı ortalama 7,95±10,08 dB, hava yolu eşik kazancı ortalama 9,86± 10,87dB idi.

Sonuç: Timpanoplastide greft başarısını perforasyonun tipi ve hastalığın süresi etkilemektedir. Ameliyat sonrası erken dönemde greft başarısı daha yüksekken takip süresi uzadıkça greft başarısı düşmektedir. Anahtar Kelimeler : Kronik otitis media, timpanoplasti, timpanik membran perforasyonu